Fillimi | Rreth nesh Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte|Harta e sajtit
Kërko:
 

 AKTUALE


Вести
DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Shpall THIRRJE PUBLIKE Nr.2/17
 
 
Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 111/15 dhe 215/15) dhe pikës 8 të Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15 datë 10.03.2015.
 
DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
Shpall
THIRRJE PUBLIKE Nr.2/17
Për mbledhjen e ofertave për të lidhur kontratë për shfrytëzimin e hapësirës punuese për organet doganore:
 
1.   Njësia doganore Prilep  (për hapësirën e dedikuar për import dhe eksport – terminal)
 
Dokumentet të cilat ofertuesi duhet t’i dorëzoj dhe kushtet që duhet t’i plotësoj, si dhe mënyra e përzgjedhjes janë dhënë në Udhëzimin për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002 datë 10.03.2015 i publikuar në faqen e internetit të Drejtorisë doganore www.customs.gov.mk, në linkun: “Udhëzimi i Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore”, nga ku edhe mund të merret.
 
Afati për dorëzimin e ofertave është 14 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në mjetet e informimit publik.
 
Ofertat të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e paraparë, si dhe ato të cilat nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet e nevojshme nuk do të merren në shqyrtim.
 
Ofertat dorëzohen në këtë adresë:
 
Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë
Sektori për punë administrative dhe teknike
(me shënimin “për Thirrjen publike nr. 1/17”)
Rr. Llazar Liçenovski nr.13  
1000 Shkup
Prapa 

I krijuar nga admin2 në 2017-03-30
MK | EN | SQ

 Lajme


 Links

 
 

 Servis

Supported by
Vizitorë në këtë moment: 2
Gjithsej vizitorë: 510025

 
Fillimi | Rreth nesh | Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte | Harta e sajtit
©2004 Drejtoria doganore e Republikes se Maqedonise