Fillimi | Rreth nesh Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte|Harta e sajtit
Kërko:
 

 AKTUALE


Вести
SHPALLJE NUMËR 2/2016 PËR DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE
 
 

 

Në bazë të Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15), Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15 dhe 192/15) dhe Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për komunikacionin tokësor nr. 42-1675/1 datë 08.03.2016, dhe Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për komunikacionin tokësor nr. 42-1675/2 datë 08.03.2016, (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 48/16), miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë
 
Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë
rr. Llazar Liçenovski nr. 13,1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
 
SHPALLJE NUMËR 2/2016
PËR
DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE
 
 
1.       Objektet e përkohshme të cilat jepen me qira:
  1. A. Përfaqësim doganor                                                          PUBLIKIM I PARË

Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore në denarë për ankand pa TVSH (0,5% nga shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Tabanoc
12-б
18,00
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.179,85
16.719,40
100.000,00
30.05.2016
Ora 9,00
2
Tabanoc
13
17,86
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
 
4.178,93
16.715,72
100.000,00
30.05.2016
Ora 10,00
3
Tabanoc
14
18,06
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
 
 
4.180,15
16.720,60
100.000,00
30.05.2016
Ora 11,00
4
Tabanoc
16
17,77
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.178,31
16.713,24
100.000,00
30.05.2016
Ora 12,00
5
Tabanoc
15
10,41
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.026,11
 
16.104,44
 
100.000,00
30.05.2016
Ora 13,00
6
Tabanoc
17
8,12
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.109,74
16.438,96
100.000,00
30.05.2016
Ora 14,00
7
Tabanoc
18
8,12
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.109,74
 
16.438,96
100.000,00
30.05.2016
Ora 15,00
8
Tabanoc
19
10,50
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.126,96
16.507,84
100.000,00
30.05.2016
Ora 16,00
9
Tabanoc
20
21,85
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4,207.22
16.828,86
100.000,00
31.05.2016
Ora 9,00
10
Tabanoc
21
11,16
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.131,57
16.526,28
100.000,00
31.05.2016
Ora 10,00
11
Tabanoc
23
10,31
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.125,42
16.501,68
100.000,00
31.05.2016
Ora 11,00
12
Tabanoc
24
10,41
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.126,04
16.504,14
100.000,00
31.05.2016
Ora 12,00
13
Tabanoc
25
7,56
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.106,05
16.424,18
100.000,00
31.05.2016
Ora 13,00
14
Tabanoc
26
12,40
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.140,18
16.560,72
100.000,00
31.05.2016
Ora 14,00
15
Tabanoc
27
10,41
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.126,04
16.504,14
100.000,00
31.05.2016
Ora 15,00
16
Tabanoc
28
7,50
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.094,36
16.377,44
100.000,00
31.05.2016
Ora 16,00  
17
Tabanoc
29
8,45
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.112,20
16.448,79
100.000,00
1.06.2016
Ora 9,00
18
Tabanoc
30
17,81
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Tabanoc
PK 939, 
FP1290
4.178,62
16.714,46
100.000,00
1.06.2016
Ora 10,00
19
Deve
Bair
32
17,83
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Uzem
PK 2314, 
FP216
 
4.178,62
16.714,46
60.000,00
1.06.2016
Ora 11,00
20
Deve
Bair
33
18,03
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Uzem
PK 2314, 
FP216
 
4.163,24
16.652,96
60.000,00
1.06.2016
Ora 12,00
21
Deve
Bair
34
18,03
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Uzem
PK 2314, 
FP216
 
4.163,24
16.652,96
60.000,00
1.06.2016
Ora 13,00
22
Deve
Bair
35
13,70
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Uzem
PK 2314, 
FP216
 
4.145,10
16.580,40
60.000,00
1.06.2016
Ora 14,00
23
Deve
Bair
36
13,70
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Uzem
PK 2314, 
FP216
 
4.145,10
16.580,40
 60.000,00
1.06.2016
Ora 15,00
24
Novo Sello
41
13,09
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Novo Konjarevo-Badolen jasht qytetit
PK 3538, 
FP3538
4.030,23
16.120,92
60.000,00
1.06.2016
Ora 16,00
25
Novo Sello
42
13,09
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Novo Konjarevo-Badolen jasht qytetit
PK 3538, 
FP3538
4.144,79
16.579,16
60.000,00
2.06.2016
Ora 9,00
26
Novo Sello
43
17,56
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Novo Konjarevo-Badolen jasht qytetit
PK 3538, 
FP3538
4.176,77
16.707,08
60.000,00
2.06.2016
Ora 10,00
27
Novo Sello
84
7,54
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK Novo Konjarevo-Badolen jasht qytetit
PK 3538, 
FP3538
4.096,83
16.387,30
60.000,00
2.06.2016
Ora 11,00
28
Tabanoc
86
10,64
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КK  Tabanoc
PK 937/1, 
FP1290
4.026,11
16.104,45
100.000,00
2.06.2016
Ora 12,00
29
Deve Bair
92
67,00
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КKUzem PK 2314, 
FP216
 
4.113,12
16.452,48
60.000,00
2.06.2016
Ora 13,00

 
 
 
 
 
1.       B.   Sigurimin e personave dhe automjeteve                                           PUBLIKIMI I PARË               

Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore në denarë për ankand pa TVSH (0,5% nga shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Deve Bair
37
13,70
Objekt i përkohshëm
I vendosur në tokën ndërtimore:
КKUzem PK 2332, 
FP216
4.031,33
16.125,30
60.000,00
2.06.2016
Ora 14,00

 
2.      Objekte të karakterit të përhershëm
2. А. Përfaqësim doganor                                                                                        PUBLIKIMI I PARË               

Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore në denarë për ankand pa TVSH (0,5% nga shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Bllacë
5
52,00
Objekt i karakterit të përhershëm
КK Bllacë Kale
PK 2772/1, 
FP386
22.638,15
90.552,60
110.000,00
2.06.2016
Ora 15,00
2
Bllacë
10
27,00
Objekt i karakterit të përhershëm
КK Bllacë Kale
PK 2772/1, 
FP386
11.406,71
45.626.85
110.000,00
2.06.2016
Ora 16,00
3
Deve Bair
39
20,50
Objekt i karakterit të përhershëm
 КK Uzem
PK 2332/8,
FL 216
6.247,48
24.989,90
60.000,00
3.06.2016
Ora 9,00
4
Bogorodicë
44
15,00
Objekt i karakterit të përhershëm
КK Bogorodicë
 PK 2848,
FP 1086
6.167,84
24.671,34
100.000,00
3.06.2016
Ora 10,00
5
Bogorodicë
58
24,00
Objekt i karakterit të përhershëm
КK Bogorodicë
 PK 2848,
FP 1086
9.415,04
37.660,14
100.000,00
3.06.2016
Ora 11,00
6
Bogorodicë
63
18,00
Objekt i karakterit të përhershëm
КK Bogorodicë
 PK 2848,
FP 1086
7.018,07
28.072,26
100.000,00
3.06.2016
Ora 12,00
7
Qafë Thanë
71
19,00
Objekt i karakterit të përhershëm
KK Radoyhdë
 PK 2578,
FP 501
9.140,75
36.562,98
80.000,00
3.06.2016
Ora 13,00

 
 
 
 
 
 
 
 
2.       B.   Sigurimi i personave dhe automjeteve

Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore në denarë për ankand pa TVSH (0,5% nga shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për seriozitetshmëri (2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Tabanoc
85
8,00
Objekt i karakterit të përhershëm
KK Tabanoc PK 937/1,
FP 1290
3.260,42
13.041,68
100.000,00
3.06.2016
Ora 14,00
2
Bllacë
89
25,34
Objekt i karakterit të përhershëm
KK Bllacë kale
 PK2772/1,
FP 386
12.990,03
51.960,12
110.000,00
3.06.2016
Ora 15,00

 
3.      Teksti integral i Shpalljes së ankandit publik, Fletëparaqitja (Formulari numër 1) dhe Deklarata (Formulari numër 2) për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të merren nga faqja e internetit tëDrejtorisë doganore http://www.customs.gov.mk.
4.      Paraqitja për pjesëmarrje në ankandin publik në mënyrë elektronike bëhet në këtë faqe të internetit е-aukcii.finance.gov.mk . Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik së bashku me të dhënat tjera të përcaktuara në këtë shpallje vendosen në sistemin elektronik për ankandin publik të Ministrisë së financave.
-Të dhënat dhe dëshmitë e tjera të përcaktuara në këtë shpallje duhet të jenë të skenuara në një dokument pdf dhe i njëjti duhet të vendoset gjatë paraqitjes edhe ate në pjesën “Deklarata”.
-Garancioni bankar skenohet në dokument pdf dhe vendoset gjatë paraqitjes edhe ate në pjesën “Garancioni bankar”.
5.      Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik së bashku me të dhënat tjera të përcaktuara në këtë shpallje dorëzohen edhe nëpërmjet postës në adresën e Drejtorisë doganore ose në mënyrë direkte në arkivin e Drejtorisë doganore rr. “Llazar Liçenoski” nr. 13  1000 Shkup, në zarf të mbyllur në të cilën shënohet numri i shpalljes me shënim – për Komisionin për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë për qira të hapësirës afariste dhe reklamuese.
6.      Një zarf i mbyllur vlenë për një fletëparaqitje për një veprimtari dhe për një hapësirë afariste.
Në çdo zarf të mbyllur duhet të ketë dy zarfa të mbyllura – një për fletëparaqitjen dhe garancionin bankar për seriozitetshmërinë e ofertës (pika 9.1 e kësaj shpallje), ndërsa një tjetër me dokumentacionin e obligueshëm të parashikuar në pikën 9.2. të kësaj shpallje.
7.      Afati për dorëzimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik me dokumentacionin e obligueshëm është më së voni deri më datë 23.05.2016.
Ankandi publik për çdo hapësirë afariste ndaras do të mbahet në mënyrë elektronike në këtë adresë të internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk .
Ankandi publik do të filloj në terminin e caktuar të dhënë në pasqyrën tabelare, për çdo objekt në veçanti.
8.      Çmimi fillestar për ankandin publik për hapësirën afariste, është dhënë në kolonën 7 në tabelat e pikës 1 të kësaj shpallje. Çmimi i qirasë është dhënë në denarë pa TVSH dhe është në kundërvlerë e shumës në euro, e përcaktuar në bazë të Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15), dhe Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15 dhe 192/15).
9.      Dokumentacion i obligueshëm për pjesëmarrje në ankandin publik është:
 9.1.       - Fletëparaqitja e plotësuar (Formulari numër 1);
- Garancioni bankar për seriozitetshmëri të ofertës në lartësi prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të paluajtshëm (kolona 8 e pikës 1 të kësa shpallje);
9.2.       - Formulari DRD i personit juridik bartës i fletëparaqitjes i dhënë nga Rregjistri qendror i RM-së;
- Gjendja aktuale e bartësit të fletëparaqitjes e dhënë nga Regjistri qendror i RM-së, e dorëzuar në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj të vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;
- Deklaratë me të cilën obligohet se, nëse zgjedhet si ofertues më i mirë, në afat prej 5 ditësh nga pranimi i lajmërimit për zgjedhjen do t’i qaset lidhjes së Kontratës për qiramarrje, e dorëzuar në origjinal ose kopje jo më të vjetër së gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;
- Deklaratë – Formulari numër 2 me të cilën bartësi i fletëparaqitjes deklaron se i pranon dhe është i njoftuar me kushtet e Shpalljes për ankandin publik, në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;
9.3.   - Leje për ushtrimin e punëve për përfaqësim në procedurat doganore për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor, në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënim “e besueshme me origjinalin”;
              -Garancione të përgjithshme të pranuara për procedurë tranzitore në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënim “e besueshme me origjinalin” në lartësi prej:
               a) 5 milion denarë – për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor në hapësirat afariste në vendkalimin kufitar Bllacë, Tabanoc, Deve Bair, Bogorodicë dhe Qafë Thanë;
                 b) 2 milion denarë – për ushtrimin e veprimtarisë përfaqësim doganor në vendkalimin kufitar Novo Sellë.
              -Vërtetim për orarin e punës nga Regjistri qendror i RM-së për ushtrimin e veprimtarisë përfaqësim doganor, në original ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim të personit përgjegjës me shënimin “ e besueshme me origjinalin”, edhe ate:
                 a) orar të punës prej 24 orëve – për hapësirat afariste në vendkalimet kufitare Tabanoc, Deve Bair, Bogorodicë, Qafw Thanë dhe Novo Sellë;
                 - Deklaratë për orarin e punës, në original ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim të personit përgjegjës me shënimin “ e besueshme me origjinalin”, nëse nuk mund të sigurohet Vërtetim për orarin e punës deri në ditën e ankandit publik, me obligim që në afatin prej 30 ditëve duhet të dorëzohet Vërtetimi;
              -Licenca nga Agjencioni për supervizion të sigurimit për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimeve nga lëmija e sigurimit që ska të bëjë me jetën në kuadër të klasës së sigurimit nga përgjegjësija nga përdorimi i mjeteve motorike jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me vulë dhe nënshkrim nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”.
10. Garancioni bankar është për seriozitetshmërinë e ofertës dhe duhet të jetë i dhënë nga banka. Garancioni është në shumën prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të paluajtshëm dhe vlenë 60 ditë nga dita e hapjes publike. Garancioni bankar për seriozitetshmërinë e ofertës ofertuesit më të volitshëm i kthehet menjëherë pas pranim dorëzimit me procesverbal të hapësirës afariste, ndërsa dorëzuesve të tjerë të fletëparaqitjeve u kthehet në afat prej 15 ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Drejtoria doganore do ta realizoj garancionin banker për seriozitetshmëri nëse ofertuesi më i mirë nuk e nënshkruan kontratën e ofruar për qira, nuk e solemnizon dhe nuk bënë pranim dorëzimin e objektit me procesverbal në afatet e parashikuara. Në çdo ankand publik vijues për të njëjtën hapësirë afariste në periudhë prej një viti, ky pjesëmarrës nuk do të mund të marr pjesë.
11.   Hapësira afariste jepet në gjendjen е shikuar.
12. Procedurën për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë e zbaton Komisioni për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë për qiramarrje të hapësirës afariste dhe reklamuese, i formuar me aktvendim të drejtorit të Drejtorisë doganore.
13.   Komisioni nuk do të ndaj emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, për ofertuesin i cili:
-Ka dorëzuar fletëparaqitje për të cilën Komisioni do të vërtetoj se është jokomplete – e pa plotësuar, pa dokumentacion të obligueshëm sipas pikës 9 të kësaj shpallje ose pa të dhëna dhe dëshmi të parashikuara në këtë shpallje,
-Paraqitet për veprimtari dhe hapësirë afariste në një vendkalim kufitar në të cilin tanimë ka kontratë të vlefshme për qira për hapësirë afariste në të njëjtin vendkalim kufitar,
-Në procedurën e shpalljes që është në rrjedhë, paraqitet për të njëjtën veprimtari për të cilën është ofertues më i mirë dhe duhet të lidh kontratë për qiramarrje me Drejtorinë doganore. Në rast kur i njëjti parashtrues i fletëparaqitjes liciton për hapësirë afariste për veprimtari të njëjtë në vendkalimin e njëjtë kufitar për të cilën tanimë është ofertues më i mirë, të gjitha procedurat në shpalljen që është në rrjedhë në të cilën i njëjti bartës i fletëparaqitjes merr pjesë do të shpallen të pa vlefshme dhe i njëjti nuk do të ketë të drejtë të merr pjesë në shpalljen e parë vijuese për dhënien me qira të hapësirës afariste,
-Paraqitet për hapësirën e njëjtë afariste në të cilën në procedurën përfundimtare për ankandin publik ishte i zgjedhur për ofertues më i mirë, por në afatin e parashikuar për lidhjen, solemnizimin e kontratës ose pranim dorëzimit me procesverbal heq dorë nga lidhja e kontratës për qiramarrje.
14. Ankandi publik bëhet në mënyrë elektronike në këtë mënyrë:
-Dorëzuesit e fletëparaqitjeve duhet të paraqiten në shpalljen e publikuar nga ana e Ministrisë së financave, ti dërgojnë të dhënat e tyre personale dhe dokumentet e nevojshme për regjistrim në sistem, si dhe e-mail adresën e saktë me të cilën janë regjistruar në sistemin http://e-aukcii.finance.gov.mk, që Komisioni të mund ta lejoj pjesëmarrjen e tyre në ankandin publik;
-Dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët janë kompletë dhe në kohë në pajtim me këtë shpallje, Komisioni nëpërmjet e-mailit, në afat prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të ofertave u dërgon emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion adekuat dhe të obligueshëm, jokomplet - të pa plotësuar sipas pikës 9 të kësaj shpalljeje ose pa të gjitha të dhënat dhe dëshmitë e parashikuara me këtë shpallje, u dërgon lajmërim (me shkrim ose në mënyrë elektronike) me arsyetim se nuk do të marrin pjesë në ankandin publik;
-Dorëzuesit e fletëparaqitjeve të cilët nga ana e Komisionit do të marrin emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ditën e mbajtjes së ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk me emërin përdorues dhe shifrën për pjesëmarrje në ankandin publik, me çka fitojnë të drejtën e pjesëmarrjes në ankandin publik;
-Ankandin publik elektronik do të mbahen në rast se në shpallje paraqitet edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e shpalljes dhe e pranon çmimin fillestar;
-Në pesë minutat e para ta ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë respektivisht ta rrisin çmimin fillestar për qiranë;
-Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofert të re;
-Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk është pranuar oferta, respektivisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga ana e pjesëmarrësve të ankandit publik, çmimi fillestar i qirasë zvogëlohet për 2% me çka pjesëmarrësit e ankandit publik përsëri do të kenë mundësi që ta pranojnë, respektivisht ta rrisin, me këtë rast pa patur kufizim në hapin minimal të rritjes. Nëse në kalimin e dy minutave të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve pranohet oferta, respektivisht jepet ofertë më e lartë, afati i fundit për mbarimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, dhe do të mbaroj kur për periudhën e dy minutave në vazhdim nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej pesë minutave përsëri nuk ka ofertë, çmimi fillestar i qirasë përsëri zvogëlohet për 2% nga vlera fillestare e vlerësuar;
-Kur ankandi publik për hapësirën afariste përkatëse është i pa sukseshëm, për të njëjtin zbatohen dispozitat e Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale;
-Për ofertues më i mirë llogarritet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim përfundimtar i cili paraqet çmimin më të lartë për qira për hapësirën afariste konkrete;
-Komisioni pas mbarimit të ankandit publik përgatit Procesverbal për mbajtjen e ankandit publik nga sistemi elektronik i cili dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik, përgatit Raport për rrjedhën e ankandit publik, dhe dorëzon propozim vendim deri te drejtori i Drejtorisë doganore për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm;
-Pjesëmarrësit e ankandit publik kanë të drejtë në prapësim vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditësh nga mbajtja e ankandit publik te Komisioni i cili vendos për prapësimin me aktvendim, në afat prej pesë ditësh nga pranimi i prapësimit;
-Kundër aktvendimit të Komisionit mund të deklarohet ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedura nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë;
-Për procedurat për ankandin publik për hapësirën afariste për të cilat ka prapësim ose ankesë kundër aktvendimit të Komisionit, Vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë të bërë nëpërmjet procedurës elektronike të ankandit publik do të përgatitet pas mbarimit të procedurës e cila do të udhëhiqet pas prapësimit respektivisht ankesës.
15.   Në këtë procedurë për dhënien me qira të hapësirës afariste dhe reklamuese, nga ana e të gjithë pjesëmarrësve detyrimisht respektohet si në vijim:
-          Nëse ofertuesi më i mirë e ka nënshkruar kontratën për qiramarrje, por në periudhën deri te solemnizimi i kontratës e lajmëron qiradhënësin se heq dorë nga kontrata e qiramarrjes ose nuk paraqitet në ditën e solemnizimit të kontratës, garancioni bankar për seriozitet nuk kthehet respektivisht aktivizohet;
-          Nëse ofertuesi më i mirë i cili i fundit ka licituar çmimin fillestar për qiramarrje të një hapësire afariste, nuk e pranon Kontratën e ofruar për qiramarrje, garancioni bankar nuk do ti kthehet respektivisht do të aktivizohet. Në secilin ankand të ardhshëm për të njëjtin objekt afarist në periudhën prej një viti, ky pjesëmarrës nuk do të mund të marrë pjesë;
-          Për dhënien me qira të hapësirës afariste, ndërmjet Drejtorisë doganore dhe ofertuesit më të volitshëm lidhet kontartë për qiramarrje e cila solemnizohet te noteri në llogari të qiramarrësit;
-          Në afat prej 10 ditësh nga nënshkrimi i kontratës nga ana e të dy palëve qiramarrësi është i obliguar që të siguroj garancionin bankar për obligimet që rrjedhin nga kontrata (kolona 9 e kësaj shpallje), në shumën e përcaktuar nga ana e Drejtorisë doganore, por jo më të vogël se shuma e pesë (5) qirave mesatare mujore dhe pesë (5) harxhimeve mesatare ditore për hapësirën afariste përkatëse. Shuma e garancionit për mbulimin e rregullt të qirasë, harxhimeve ditore dhe harxhimeve tjera të cilat burojnë nga kontrata. Afati i vlershmërisë së garancionit është (5) muaj më shumë nga afati i fundit i kontratës, me obligim për ripërtritje pas çdo aktivizimi nga ana e Drejtorisë doganore.
-          Kohëzgjatja e kontratës për qiramarrje është 24 muaj;
-          Qiramarrësi duhet të filloj më ushtrimin e veprimtarisë të cilën e ka paraqitur në afat prej 30 ditësh pas nënshkrimit të kontratës nga ana e të dy palëve;
-          Hapësirat afariste të marra me qira dhe hapësirat e përbashkëta si dhe ato në afërsi të ambientit që e rrethojnë, qiramarrësi është i obliguar që ti përdor si shtëpijak i mirë dhe sipas destinimit të tyre;
-          Harxhimet ditore për hapësirën afariste – rryma, ngrohja, uji, PTT, bartja e bërllokut deri te vendi i përcaktuar për mbledhje, harxhimet e përbashkëta, janë në llogari të qiramarrësit;
-          Qiramarrësi në mënyrë gjegjëse me veprimtarinë dhe qëllimin e vetë, e merr përgjegjësinë për zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore, si dhe mbrojtjen kundër zjarrit dhe harxhimet për furnizimin e përgatitjes së përcaktuar kundër zjarrit në hapësirën afariste;
-          Qiramarrësi është i obliguar që Drejtorisë doganore ti dorëzoj adresën për dërgimin e letrave, dhe çdo dërgim i letrave në atë adresë nga ana e Drejtorisë doganore do të llogaritet si meritore nëse është dërguar nëpërmjet postës me letër rekomanduese;
-          Qiramarrësi është i obliguar që ta lajmëroj Drejtorinë doganore dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata për çdo ndryshim të selisë, adresës, ndryshimeve statusore ose të ngjajshme, llogaritë bankare, hapjen e falimentimit të qiramarrësit dhe të ngjajshme;
-          Në rast të falimentimit, likuidimit dhe raste tjera të ndërprerjes së ushtrimit të veprimtarisë nga ana e qiramarrësit, i njëjti është i obliguar menjëherë ta lajmëroj Drejtorinë doganore dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata, dhe kontrata pushon të vlejë;
-          Qiramarrësi nuk guxon që hapësirën afarsite të marrë me qira që tërësisht ose pjesërisht t’ia jap dikujt tjetër (nënqira), ose të ndonjë baze tjetër ta jap në përdorim;
-          Qiramarrësi nuk guxon që pa pëlqim me shkrim të drejtorit të Drejtorisë doganore të bëjë ndryshime në hapësirën afariste (mbindërtim, përmirësim dhe punë tjera investuese);
-          Qiramarrësi është i obliguar që ti kompenzoj harxhimet për dëmet e shkaktuara hapësirës afariste me fajin e tij ose të pakujdesisë;
-          Kontrata për qiramarrje do të mbajë klauzulën përfundimtare – deklaratën strikte të qiramarrësit se është pajtuar në bazë të kontratës e cila vërtetohet te noteri, në mënyrë direkte të zbatohet ekzekutimi me forcë mbi mallin e obliguesit për shkak të qirasë së arirë por të papaguar dhe harxhimeve tjera dhe kompenzimeve të përcaktuara me kontratë, si dhe shpërnguljen e dhunshme nëse kontrata anulohet, prishet ose ndërpritet në ndonjë mënyrë;
-          Pas ndërprerjes së qiras sipas çdo baze qiramarrësi është i obliguar që t’ia kthejë Drejtorisë doganore hapësirën afariste, me procesverbal, në gjendje të rregullt dhe në pajtim me afatin e anulimit;
-          Drejtoria deganore mund që në mënyrë të njëanshme ta prish kontratën për qirramarrje nëse:
а) qiramarrësi në afatin e paraparë nuk fillon që ta ushtroj veprimtarinë për të cilën është paraqitur në ankandin publik,
b) qiramarrësi nuk i përmbahet kontratës për qiramarrje,
c) qiramarrësi nuk i paguan në kohë qiranë dhe harxhimet ditore,
c) hapësirën afariste të marrë me qira e jep në nënqira,
d) qiramarrësi ndërpret së përmbushuri kushtet e kësaj shpalljeje në bazë të së cilës është lidhur kjo kontratë për qiramarrje,
dh) hapësira është e nevojshme për krijimin e kushteve për funksionim të papenguar të organeve shtetërore në vendkalimin kufitar.
 
16. Personat për kontakt nga Drejtoria doganore:
-Aco Bozhinovski 070 360-493 aco.bozinovski@customs.gov.mk për vendkalimet kufitare Tabanocë dhe Deve Bair;
-Pero Dejkoski 070 357 931 pero.dejkoski@customs.gov.mk për vendkalimin kufitar Qafë Thanë;

 

 
 

Prapa 

I krijuar nga Admin1 në 2016-05-13
MK | EN | SQ

 Lajme


 Links

 
 

 Servis

Supported by
Vizitorë në këtë moment: 3
Gjithsej vizitorë: 510035

 
Fillimi | Rreth nesh | Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte | Harta e sajtit
©2004 Drejtoria doganore e Republikes se Maqedonise