Fillimi | Rreth nesh Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte|Harta e sajtit
Kërko:
 

 AKTUALE


Вести
SHPALLJE NUMËR 1/2016 PËR DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE
 
 
Në bazë të Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15), Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15 dhe 192/15) dhe Vendimit për dhënien me qira të objekteve në vendkalimet kufitare për komunikacionin tokësor nr. 42-13172/1-15 datë 26.01.2016, miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë,
 
Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë
rr. Llazar Liçenovski nr. 13,1000 Shkup, Republika e Maqedonisë
 
SHPALLJE NUMËR 1/2016
PËR
DHËNIEN ME QIRA TË OBJEKTEVE NË VENDKALIMET KUFITARE
 
Hapësira afariste jepet me qira si PUBLIKIM I PARË
 
1.       Hapësira afariste e cila jepet me qira për veprimtarinë:
  1. A. Përfaqësimit doganor
1. PUBLIKIM
Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore në
denarë për ankand pa TVSH
(0,5% nga  shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për
 seriozitetshmëri
 (2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Bllacë Terminal
1
28,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
12.325,38
49.301,50
110.000,00
 
18,04.2016
Ora 09:00
2
Bllacë Terminal
2
27,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale, PK 2772/1, FP 386
11.960,22
47.840,86
110.000,00
18,04.2016
Ora 10:00
3
Bllacë Terminal
3
27,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
11.960,22
47.840,86
110.000,00
18,04.2016
Ora 11:00
4
Bllacë Terminal
4
27,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
11.960,22
47.840,86
110.000,00
18,04.2016
Ora 12:00
5
Bllacë Terminal
8
25,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
12.025,40
48.101,61
110.000,00
18,04.2016
Ora 13:00
6
Bogorodicë
46
12,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë PK 2848,FP 1086
5,182.61
 
20,730.42
 
110.000,00
18,04.2016
Ora 14:00
7
Bogorodicë
47
12,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
5,182.61
 
20,730.42
 
110.000,00
18,04.2016
Ora 15:00
8
Bogorodicë
49
15,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
6.167,84
24.671,34
100.000,00
18,04.2016
Ora 16:00
9
Bogorodicë
52
18,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
7.018,07
28.072,26
100.000,00
18,04.2016
Ora 17:00
10
Bogorodicë
53
26,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë PK 2848,FP 1086
9.768,66
39.074,64
100.000,00
19.04.2016 Ora 09:00
11
Bogorodicë
54
25,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
9.447,02
37.788,06
100.000,00
19.04.2016 Ora 10:00
12
Bogorodicë
55
21,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
 PK 2848,
FP 1086
8.140,14
32.560,56
100.000,00
19.04.2016 Ora 11:00
13
Bogorodicë
56
24,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
9.415,04
37.660,14
100.000,00
19.04.2016 Ora 12:00
14
Bogorodicë
57
24,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
9.415,04
37.660,14
100.000,00
19.04.2016 Ora 13:00
15
Bogorodicë
59
24,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
9.415,04
37.660,14
100.000,00
19.04.2016 Ora 14:00
16
Bogorodicë
60
21,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
8.140,14
32.560,56
100.000,00
19.04.2016 Ora 15:00
17
Bogorodicë
61
25,00
 
Nd. i fortë
KK Bogorodicë PK 2848,FP 1086
9.447,02
37.788,06
100.000,00
19.04.2016 Ora 16:00
18
Bogorodicë
62
26,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë PK 2848,FP 1086
9.768,66
39.074,64
100.000,00
19.04.2016 Ora 17:00
19
Star Dojran
65
12,00
Nd. i fortë
KK Sretenovo PK 1733/1, FP 16
 
5.868,64
23.474,55
600.000,00
20.04.2016 Ora 09:00
20
Mexhitli
69
23,00
Nd. i fortë
KK Llazhec PK 384/3 FP 438
10.403,34
41.613,36
80.000,00
20.04.2016 Ora 10:00
21
Qafë Thanë
72
8,00
Nd. i fortë
KK Radozhd PK 2578. FP 501
3.848,67
15.394,68
80.000,00
20.04.2016 Ora 11:00
22
Qafë Thanë
73
34,00
Nd. i fortë
KK Radozhd PK 2578. FP 501
16.082,25
64.329,00
80.000,00
20.04.2016 Ora 12:00
23
Bllacë Terminal
11
28,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
12.195,76
48.783,03
110.000,00
20.04.2016 Ora 13:00
24
Bllatë
75
16,00
Nd. i fortë
KK Banjisht
PK 640/1
FP 122
6.963,03
27.852,12
40.000,00
20.04.2016 Ora 14:00
 
1.     B.            Përfaqësim doganor ose sigurim të personave dhe automjeteve ose qarkullim pagesor ose këmbimore
1. PUBLIKIM
Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore
në denarë për ankand pa TVSH
 (0,5% nga shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për
seriozitetshmëri
(2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Bllacë Terminal
7
52,00
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
22.597,87
90.391,47
110.000,00
20.04.2016
 Ora 15:00
2
Stenjë
67
20,00
Nd. i fortë
KK Stenje PK 1197/2
 FP 565
6,342.50
 
25,369.98
 
40.000,00
20.04.2016
Ora 16:00
3
Mexhitli
68
23,00
Nd. i fortë
KK Llazhec
PK 384/3
FP 438
10,403.34
 
41,613.36
 
80.000,00
20.04.2016
 Ora 17:00
4
Qafë Thanë
74
18,00
Nd. i fortë
KK Rodozhd
PK 2578,
FP 501
8,983.92
 
35,935.68
 
80.000,00
21.04.2016
Ora 09:00
5
Bllatë
77
29,00
Nd. i fortë
KK Banjisht
PK 640/1
FP 122
6,963.03
 
27,852.12
 
40.000,00
21.04.2016
 Ora 10:00
6
Bogorodicë Terminal
45
15,00
Nd. i fortë
KK Bogorodicë
PK 2848,
FP 1086
6,167.84
 
24,671.34
 
100.000,00
21.04.2016
 Ora 11:00
7
Bllacë
91
25,34
Nd. i fortë
KK Bllacë
PK 3423
FP 386
10.701,00
 
 
42,804.00
 
110.000,00
21.04.2016
 Ora 12:00
 
1.     V.           Sigurimi i personave dhe automjeteve
1. PUBLIKIM
Numri rendor
 
Vendkalimi kufitar
Lokali numër
Sipërfaqja (m2)
Lloji i ndërtimit
Fleta poseduese (FP), Komuna Kadastrale (KK), Parcela kadastrale
Çmimi fillestar i qirasë mujore
në denarë për ankand pa TVSH
 (0,5% nga shuma e vlerësuar)
Garancioni bankar për
 seriozitetshmëri
(2% e shumës së vlerësuar)
Vlera minimale e Garancionit bankar për obligimet sipas kontratës
Dita dhe ora e ankandit publik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Tabanovcë
31
8,00
Nd. i fortë
KK Tabanovcë,
PK 939, FP 1290
3.260,42
13.041,49
100.000,00
21.04.2016
Ora 13:00
2
Stenjë
66
20,00
Nd. i fortë
KK Stenje PK 1197/2
 FP 565
6,342.50
 
25,369.98
 
40.000,00
21.04.2016
 Ora 14:00
3
Shën Naum
70
5,00
Nd. i fortë
KK Lubanisht
PK 2263,
FP 501
2,584.23
 
10,336.92
 
30.000,00
21.04.2016
 Ora 15:00
4
Bllatë
76
16,00
Nd. i fortë
KK Banjisht
PK 640/1
FP 122
6,963.03
 
27,852.12
 
40,000,00
21.04.2016
 Ora 16:00
5
Bllacë-për udhëtarët
88
25,34
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
10.701,00
 
 
42,804.00
 
110.000,00
21.04.2016
 Ora 17:00
6
Bllacë-për udhëtarët
90
25,34
Nd. i fortë
KK Bllacë, Kale PK 2772/1, FP 386
10.701,00
 
 
42,804.00
 
110.000,00
21.04.2016
 Ora 18:00
 
2.       Teksti integral i Shpalljes së ankandit publik, Fletëparaqitja (Formulari numër 1) dhe Deklarata (Formulari numër 2) për pjesëmarrje në ankandin publik, mund të merren nga faqja e internetit tëDrejtorisë doganore http://www.customs.gov.mk.
3.       Paraqitja për pjesëmarrje në ankandin publik në mënyrë elektronike bëhet në këtë faqe të internetit е-aukcii.finance.gov.mk . Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik së bashku me të dhënat tjera të përcaktuara në këtë shpallje vendosen në sistemin elektronik për ankandin publik të Ministrisë së financave.
4.      Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik së bashku me të dhënat tjera të përcaktuara në këtë shpallje dorëzohen edhe nëpërmjet postës në adresën e Drejtorisë doganore ose në mënyrë direkte në arkivin e Drejtorisë doganore rr. “Llazar Liçenoski” nr. 13  1000 Shkup, në pliko të mbyllur në të cilën shënohet numri i shpalljes me shënim – për Komisionin për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë për qira të hapësirës afariste dhe reklamuese.
5.       Një plik i mbyllur vlenë për një fletëparaqitje për një veprimtari dhe për një hapësirë afariste.
Në çdo plik të mbyllur duhet të ketë dy pliko të mbyllura – një për fletëparaqitjen dhe garancionin bankar për seriozitetshmërinë e ofertës (pika 9.1 e kësaj shpallje), ndërsa një tjetër me dokumentacionin e obligueshëm të parashikuar në pikën 9.2. të kësaj shpallje.
6.       Afati për dorëzimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik me dokumentacionin e obligueshëm është më së voni deri më datë 12.04.2016.
7.       Ankandi publik për çdo hapësirë afariste individualisht do të mbahet në mënyrë elektronike në këtë adresë të internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk .
8.       Çmimi fillestar për ankandin publik për hapësirën afariste, është dhënë në kolonën 7 në tabelat e pikës 1 të kësaj shpallje. Çmimi i qirasë është dhënë në denarë pa TVSH dhe është në kundërvlerë e shumës në euro, e përcaktuar në bazë të Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15), dhe Ligjit për vlerësim (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15 dhe 192/15).
9.       Dokumentacion i obligueshëm për pjesëmarrje në ankandin publik është:
 9.1.       - Fletëparaqitja e plotësuar (Formulari numër 1);
- Garancioni bankar për seriozitetshmëri të ofertës në lartësi prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të paluajtshëm (kolona 8 e pikës 1 të kësa shpallje);
9.2.       - Formulari DRD i personit juridik bartës i fletëparaqitjes i dhënë nga Rregjistri qendror i RM-së;
- Gjendja aktuale e bartësit të fletëparaqitjes e dhënë nga Regjistri qendror i RM-së, e dorëzuar në origjinal ose kopje jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;
- Deklaratë me të cilën obligohet se, nëse zgjedhet si ofertues më i mirë, në afat prej 5 ditësh nga pranimi i i lajmërimit për zgjedhjen do t’i qaset lidhjes së Kontratës për qiramarrje, e dorëzuar në origjinal ose kopje jo më të vjetër së gjashtë (6) muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;
- Deklaratë – Formulari numër 2 me të cilën bartësi i i fletëparaqitjes deklaron se i pranon dhe është i njoftuar me kushtet e Shpalljes për ankandin publik, në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës me shënimin “e besueshme me origjinalin”;
9.3.   - Leje për ushtrimin e punëve për përfaqësim në procedurat doganore për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor, në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës me shënim “e besueshme me origjinalin”;
              -Garancione të përgjithshme të pranuara për procedurë tranzitore në origjinal ose kopje jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj e vërtetuar me nënshkrim dhe vulë nga personi përgjegjës me shënim “e besueshme me origjinalin”  në lartësi prej:
               a) 5 miljon denarë – për ushtrimin e veprimtarisë së përfaqësimit doganor në hapësirat afariste në vendkalimin kufitar Bllacë, Bogorodicë dhe Qafë Thanë;
                 b) 2 miljon denarë – për ushtrimin e veprimtarisë përfaqësim doganor në vendkalimin kufitar Star Dojran, Stenjë, Mexhitli dhe Bllatë.
              -Vërtetim për orarin e punës nga Regjistri qendror I RM-së për ushtrimin e veprimtarisë përfaqësim doganor, edhe ate:
                 a) orar të punës prej 24 orëve – për hapësirat afariste në vendkalimet kufitare Bllacë, Bogorodicë, Mexhitli dhe Qafë Thanë;
                 b) orar të punës prej 8 orëve – për hapësirat afariste në vendkalimin kufitar Star Dojran, Stenjë dhe Bllatë.
              -Deklaratë për orarin e punës, nëse nuk mund të sigurohet Vërtetimi për orarin e punës deri në ditën e ankandit publik, me obligim që në afat prej 30 ditësh në mënyrë obligative të dorëzohet Vërtetimi.
  1. Garancioni bankar është për seriozitetshmërinë e ofertës dhe duhet të jetë i dhënë nga banka. Garancioni është në shumën prej 2% nga shuma e vlerësuar e sendit të paluajtshëm dhe vlenë 60 ditë nga dita e hapjes publike. Garancioni bankar për seriozitetshmërinë e ofertës ofertuesit më të volitshëm i kthehet menjëherë pas pranim dorëzimit me procesverbal të hapësirës afariste, ndërsa dorëzuesve të tjerë të fletëparaqitjeve u kthehet në afat prej 15 ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Drejtoria doganore do ta realizoj garancionin banker për seriozitetshmëri nëse ofertuesi më i mirë nuk e nënshkruan kontratën e ofruar për qira, nuk e solemnizon dhe nuk bënë pranim dorëzimin e objektit me procesverbal në afatet e parashikuara. Në çdo ankand publik vijues për të njëjtën hapësirë afariste në periudhë prej një viti, ky pjesëmarrës nuk do të mund të marr pjesë.
  2. Hapësira afariste jepet në gjendjen е shikuar.
  3. Procedurën për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë e zbaton Komisioni për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë për qiramarrje të hapësirës afariste dhe reklamuese, e formuar me aktvendim të drejtorit të Drejtorisë doganore.
  4. Komisioni nuk do të ndaj emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, për ofertuesin i cili:
Ka dorëzuar fletëparaqitje për të cilën Komisioni do të vërtetoj se është jokomplete – e pa plotësuar, pa dokumentacion të obligueshëm sipas pikës 9 të kësaj shpallje ose pa të dhëna dhe dëshmi të parashikuara në këtë shpallje,
 Paraqitet për veprimtari dhe hapësirë afariste në një vendkalim kufitar në të cilin tanimë ka kontratë të vlefshme për qira për hapësirë afariste në të njëjtin vendkalim kufitar,
Në procedurën e shpalljes që është në rrjedhë, paraqitet për të njëjtën veprimtari për të cilën është ofertues më i mirë dhe duhet të lidh kontratë për qiramarrje me Drejtorinë doganore. Në rast kur i njëjti parashtrues i fletëparaqitjes liciton për hapësirë afariste për veprimtari të njëjtë në vendkalimin e njëjtë kufitar për të cilën tanimë është ofertues më i mirë, të gjitha procedurat në shpalljen që është në rrjedhë në të cilën i njëjti bartës i fletëparaqitjes merr pjesë do të shpallen të pa vlefshme dhe i njëjti nuk do të ketë të drejtë të merr pjesë në shpalljen vijuese për dhënien me qira të hapësirës afariste,
Praqitet për hapësirën e njëjtë afariste në të cilën në procedurën përfundimtare për ankandin publik ishte i zgjedhur për ofertues më i mirë, por në afatin e parashikuar për lidhjen, solemnizimin e kontratës ose pranim dorëzimit me procesverbal heq dorë nga lidhja e kontratës për qiramarrje.
  1. Ankandi publik bëhet në mënyrë elektronike në këtë mënyrë:
Dorëzuesit e fletëparaqitjeve duhet të paraqiten në shpalljen e publikuar nga ana e Ministrisë së financave, ti dërgojnë të dhënat e tyre personale dhe dokumentet e nevojshme për regjistrim në sistem, si dhe e-mail adresën e saktë me të cilën janë regjistruar në sistemin http://e-aukcii.finance.gov.mk, që Komisioni të mund ta lejoj pjesëmarrjen e tyre në ankandin publik;
Dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët janë kompletë dhe në kohë në pajtim me këtë shpallje, Komisioni nëpërmjet e-mailit, në afat prej tri ditësh nga dita e dorëzimit të ofertave u dërgon emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa dorëzuesve të fletëparaqitjeve të cilët kanë dorëzuar dokumentacion adekuat dhe të obligueshëm, jokomplet - të pa plotësuar sipas pikës 9 të kësaj shpalljeje ose pa të gjitha të dhënat dhe dëshmitë e parashikuara me këtë shpallje, u dërgon lajmërim (me shkrim ose në mënyrë elektronike) me arsyetim se nuk do të marrin pjesë në ankandin publik;
Dorëzuesit e fletëparaqitjeve të cilët nga ana e Komisionit do të marrin emër përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ditën e mbajtjes së ankandit publik regjistrohen në faqen e internetit http://e-aukcii.finance.gov.mk me emërin përdorues dhe shifrën për pjesëmarrje në ankandin publik, me çka fitojnë të drejtën e pjesëmarrjes në ankandin publik;
Ankandin publik elektronik do të mbahen në rast se në shpallje paraqitet edhe vetëm një pjesëmarrës i cili i plotëson kushtet e shpalljes dhe e pranon çmimin fillestar;
Në pesë minutat e para ta ankandit publik pjesëmarrësit mund ta pranojnë respektivisht ta rrisin çmimin fillestar për qiranë;
Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofert të re;
Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik nuk është pranuar oferta, respektivisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga ana e pjesëmarrësve të ankandit publik, çmimi fillestar i qirasë zvogëlohet për 2% me çka pjesëmarrësit e ankandit publik përsëri do të kenë mundësi që ta pranojnë, respektivisht ta rrisin, me këtë rast pa patur kufizim në hapin minimal të rritjes. Nëse në kalimin e dy minutave të pesë minutave të dyta të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve pranohet oferta, respektivisht jepet ofertë më e lartë, afati i fundit për mbarimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, dhe do të mbaroj kur për periudhën e dy minutave në vazhdim nuk jepet ofertë e re. Nëse në kohëzgjatjen prej pesë minutave përsëri nuk ka ofertë, çmimi fillestar i qirasë përsëri zvogëlohet për 2% nga vlera fillestare e vlerësuar;
-          Kur ankandi publik për hapësirën afariste përkatëse është i pa sukseshëm, për të njëjtin zbatohen dispozitat e Ligjit për shfrytëzimin dhe disponim me sendet në pronëse shtetërore dhe sendet në pronësi komunale;
Për ofertues më i mirë llogarritet pjesëmarrësi në ankandin publik i cili ka ofruar çmim përfundimtar i cili paraqet çmimin më të lartë për qira për hapësirën afariste konkrete;
-          Komisioni pas mbarimit të ankandit publik përgatit Procesverbal për mbajtjen e ankandit publik nga sistemi elektronik i cili dorëzohet te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik, përgatit Raport për rrjedhën e ankandit publik, dhe dorëzon propozim vendim deri te drejtori i Drejtorisë doganore për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm;
Pjesëmarrësit e ankandit publik kanë të drejtë në prapësim vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditësh nga mbajtja e ankandit publik te Komisioni i cili vendos për prapësimin me aktvendim, në afat prej pesë ditësh nga pranimi i prapësimit;
Kundër aktvendimit të Komisionit mund të deklarohet ankesë te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative dhe procedura nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë;
Për procedurat për ankandin publik për hapësirën afariste për të cilat ka prapësim ose ankesë kundër aktvendimit të Komisionit, Vendimi për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë të bërë nëpërmjet procedurës elektronike të ankandit publik do të përgatitet pas mbarimit të procedurës e cila do të udhëhiqet pas prapësimit respektivisht ankesës;
15.    Në procedurën për dhënien me qira të hapësirës afariste dhe reklamuese, nga ana e të gjithë pjesëmarrësve detyrimisht respektohet si në vijim:
-          Nëse ofertuesi më i mirë e ka nënshkruar kontratën për qiramarrje, por në periudhën deri te solemnizimi i kontratës e lajmëron qiradhënësin se heq dorë nga kontrata e qiramarrjes ose nuk paraqitet në ditën e solemnizimit të kontratës, garancioni bankar për seriozitet nuk kthehet respektivisht aktivizohet;
-          Nëse ofertuesi më i mirë i cili i fundit ka licituar çmimin fillestar për qiramarrje të një hapësire afariste, nuk e pranon Kontratën e ofruar për qiramarrje, garancioni bankar nuk do ti kthehet respektivisht do të aktivizohet. Në secilin ankand të ardhshëm për të njëjtin objekt afarist në periudhën prej një viti, ky pjesëmarrës nuk do të mund të marrë pjesë;
-          Për dhënien me qira të hapësirës afariste, ndërmjet Drejtorisë doganore dhe ofertuesit më të volitshëm lidhet kontartë për qiramarrje e cila solemnizohet te noteri në llogari të qiramarrësit;
-          Në afat prej 10 ditësh nga nënshkrimi i kontratës nga ana e të dy palëve qiramarrësi është i obliguar që të siguroj garancionin bankar për obligimet që rrjedhin nga kontrata (kolona 9 e kësaj shpallje), në shumën e përcaktuar nga ana e Drejtorisë doganore, por jo më të vogël se shuma e pesë (5) qirave mesatare mujore dhe pesë (5) harxhimeve mesatare ditore për hapësirën afariste përkatëse. Shuma e garancionit për mbulimin e rregullt të qirasë, harxhimeve ditore dhe harxhimeve tjera të cilat burojnë nga kontrata. Afati i vlershmërisë së garancionit është (5) muaj më shumë nga afati i fundit i kontratës, me obligim për ripërtritje pas çdo aktivizimi nga ana e Drejtorisë doganore.
-          Kohëzgjatja e kontratës për qiramarrje është 24 muaj;
-          Qiramarrësi duhet të filloj më ushtrimin e veprimtarisë të cilën e ka paraqitur në afat prej 30 ditësh pas nënshkrimit të kontratës nga ana e të dy palëve;
-          Hapësirat afariste të marra me qira dhe hapësirat e përbashkëta si dhe ato në afërsi të ambientit që e rrethojnë, qiramarrësi është i obliguar që ti përdor si shtëpijak i mirë dhe sipas destinimit të tyre;
-          Harxhimet ditore për hapësirën afariste – rryma, ngrohja, uji, PTT, bartja e bërllokut deri te vendi i përcaktuar për mbledhje, harxhimet e përbashkëta, janë në llogari të qiramarrësit;
-          Qiramarrësi në mënyrë gjegjëse me veprimtarinë dhe qëllimin e vetë, e merr përgjegjësinë për zbatimin e të gjitha dispozitave ligjore, si dhe mbrojtjen kundër zjarrit dhe harxhimet për furnizimin e përgatitjes së përcaktuar kundër zjarrit në hapësirën afariste;
-          Qiramarrësi është i obliguar që Drejtorisë doganore ti dorëzoj adresën për dërgimin e letrave, dhe çdo dërgim i letrave në atë adresë nga ana e Drejtorisë doganore do të llogaritet si meritore nëse është dërguar nëpërmjet postës me letër rekomanduese;
-          Qiramarrësi është i obliguar që ta lajmëroj Drejtorinë doganore dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata për çdo ndryshim të selisë, adresës, ndryshimeve statusore ose të ngjajshme, llogaritë bankare, hapjen e falimentimit të qiramarrësit dhe të ngjajshme;
-          Në rast të falimentimit, likuidimit dhe raste tjera të ndërprerjes së ushtrimit të veprimtarisë nga ana e qiramarrësit, i njëjti është i obliguar menjëherë ta lajmëroj Drejtorinë doganore dhe noterin te i cili është solemnizuar kontrata, dhe kontrata pushon të vlejë;
-          Qiramarrësi nuk guxon që hapësirën afarsite të marrë me qira që tërësisht ose pjesërisht t’ia jap dikujt tjetër (nënqira), ose të ndonjë baze tjetër ta jap në përdorim;
-          Qiramarrësi nuk guxon që pa pëlqim me shkrim të drejtorit të Drejtorisë doganore të bëjë ndryshime në hapësirën afariste (mbindërtim, përmirësim dhe punë tjera investuese);
-          Qiramarrësi është i obliguar që ti kompenzoj harxhimet për dëmet e shkaktuara hapësirës afariste me fajin e tij ose të pakujdesisë;
-          Kontrata për qiramarrje do të mbajë klauzulën përfundimtare – deklaratën strikte të qiramarrësit se është pajtuar në bazë të kontratës e cila vërtetohet te noteri, në mënyrë direkte të zbatohet ekzekutimi me forcë mbi mallin e obliguesit për shkak të qirasë së arirë por të papaguar dhe harxhimeve tjera dhe kompenzimeve të përcaktuara me kontratë, si dhe shpërnguljen e dhunshme nëse kontrata anulohet, prishet ose ndërpritet në ndonjë mënyrë;
-          Pas ndërprerjes së qiras sipas çdo baze qiramarrësi është i obliguar që t’ia kthejë Drejtorisë doganore hapësirën afariste, me procesverbal, në gjendje të rregullt dhe në pajtim me afatin e anulimit;
-          Drejtoria deganore mund që në mënyrë të njëanshme ta prish kontratën për qirramarrje nëse:
а) qiramarrësi në afatin e paraparë nuk fillon që ta ushtroj veprimtarinë për të cilën është paraqitur në ankandin publik,
b) qiramarrësi nuk i përmbahet kontratës për qiramarrje,
c) qiramarrësi nuk i paguan në kohë qiranë dhe harxhimet ditore,
c) hapësirën afariste të marrë me qira e jep në nënqira,
d) qiramarrësi ndërpret së përmbushuri kushtet e kësaj shpalljeje në bazë të së cilës është lidhur kjo kontratë për qiramarrje,
dh) hapësira është e nevojshme për krijimin e kushteve për funksionim të papenguar të organeve shtetërore në vendkalimin kufitar.
 
16. Personat për kontakt nga Drejtoria doganore:
-Pero Dejkoski 070 357 931 pero.dejkoski@customs.gov.mk për vendkalimet kufitare Mexhitli, Stenjë, Shën Naum, Qafë Thanë dhe Bllatë;
 
 
Sektori për punë administrative dhe teknike
Prapa 

I krijuar nga Admin1 në 2016-04-01
MK | EN | SQ

 Lajme


 Links

 
 

 Servis

Supported by
Vizitorë në këtë moment: 4
Gjithsej vizitorë: 510033

 
Fillimi | Rreth nesh | Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte | Harta e sajtit
©2004 Drejtoria doganore e Republikes se Maqedonise