Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 МАКЦИС/Регистрација на економски оператор во ИКТ на ЦУ
Почитувани корисници,
 
Со зголемување на бројот на електронски апликации во Царинската управа наменети за економските оператори, се зголемува и бројот на корисници на истите.  Заради поедноставување на процедурата за добивање на пристап кон електронските системи воведовме единствен образец, со кој идните корисници ќе можат да добијат пристап кон еден или повеќе електронски системи. Од една страна ќе се упрости процедурата за пристап на економските оператори, а од друга страна ќе се зголеми ефикасноста во поглед на менаџирање на човечките ресурси  во Царинската управа кои работат на оваа проблематика и во другите служби кои работат на проследување на документите или нивно архивирање.
 
Со употреба на оваа постапка се предвидува електронско поднесување на барање потпишано со валиден дигитален сертификат  за пристап кон електронските системи на Царинската управа. Целата постапката завршува во моментот на доставување на барањето кај одговорното лице во Царинската управа за обработка на барањето.
  
За да поднесе електронско барање за пристап потребно е економскиот оператор да поседува валиден дигитален сертификат издаден од квалификуван издавач на сертификати во Република Македонија со одобрение од Министерството за финансии, односно од КИБС или МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ. Барањата потпишани со други дигитални сертификати се сметаат за невалидни.
 
 
 
 
 
MK | EN | SQ
 е-Carina
НОВ КОМПЈУТЕРИЗИРАН ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ-NCTS
СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И АКЦИЗНИ ДОКУМЕНТИ-СОЦДАД
ИНТЕГРИРАНА ТАРИФНА ОКОЛИНА (ИТО)
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 12
Вкупно посетители: 10373239

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а