Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за акцизи

 
.

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ

 Службен весник

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ

Пречистен текст Сл.весник на РМ
бр.32/2001,
50/2001, 52/2001,
45/2002, исправка 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.24/2011

Закон за дополнување на Законoт за акцизите

Сл. весник на РМ бр.135/2011

Сл. весник на РМ бр.82/2013

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.43/2014

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите       

Сл. весник на РМ бр.167/2014

Закон за акцизите - пречистен текст  (заклучно со Сл. весник на РМ бр. 167/2014)

Сл. весник на РМ бр.24/2015
Сл. весник на РМ бр.188/2014
Сл. весник на РМ бр.129/2015
Сл. весник на РМ бр.154/2015
Сл.весник на РМ бр.192/2015
Закон за акцизите - пречистен текст
Неофицијална верзија
Сл.весник на РМ бр.23/2016

Исправка на Законот  за изменување и дополнување на Законот за акцизите

Сл.весник на РМ бр.31/2016
   

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 Службен весник

ПРАВИЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Прилози

Пречистен текст Сл.весник на РМ
бр.40/2001, 72/2001, 89/2001,
50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008, 54/2008, 125/2008, 53/2009, 94/2009, 122/2009, 46/2010 и 85/2010

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите

 Сл. весник на РМ бр.156/2010

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола

Сл. весник на РМ бр.160/2011

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.29/2012

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.97/2012

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи Сл. весник на РМ бр.106/2012

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.187/2013

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.98/2014

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.172/2014

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите со нови обрасци

Сл. весник на РМ бр.59/2014

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.76/2015

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.104/2015

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите 

Сл. весник на РМ бр.58/2016

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.219/2016

Неофицијална верзија

  

 

  Службен весник

Сл. весник на РМ бр.133/15

 

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 21
Вкупно посетители: 10500988

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а