Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 За нас / Меѓународна соработка / Билатерални договори
 
 
1. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија за царинска соработка и заемна помош 
  
            - склучена: 4 септември 1996 година
            - ратификувана: 19 февруари 1997
            - Службен весник на Република Македонија, бр. 8 од 26 февруари 1997 година
            - стапила во сила: 19 април 1997 година
.
2. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за взаемна соработка меѓу нивните царински служби
           
            - склучена на 09.05.1997 година
            - ратификувана: 9 јули 1997 година
            - Службен весник на Република Македонија, бр. 34 од 18 Јули 1997 година
            - стапила во сила на 1 октомври 1997 година
 
3. Спогодба меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за взаемна помош и соработка меѓу нивните царински органи
           
            - склучена во Скопје на 15 јануари 1998 година
            - ратификувана на 19 март 1998 година
            - Службен весник број 15 од 27 март 1998 година
            - стапила во сила на 3 април 1998 година
 
4. Спогодба за заемна административна помош меѓу Македонската Влада и Француската Влада за спречување, истрага, утврдување и санкционирање на царинските прекршоци
           
            - склучена во Париз на 29 јануари 1998 година
            - ратификувана на 25 март 1998 година
            - Службен весник на Република Македонија број 16 од 2 април 1998 година
            - стапила во сила на 1 јуни 2000 година
 
5.Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за соработка и взаемна помош во царинските работи
           
            - склучена во Москва на 27 јануари 1998 година
            - ратификувана на 28 април 1998 година
            - Службен весник на Република Македонија број 21 од 8 мај 1998 година
            - стапила во сила на 10 јуни 1998 година
 
6. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за заемна соработка во царинските работи
           
            - склучена во Скопје на 17 февруари 1998 година
            - ратификувана на 28 април 1998 година
            - Службен весник на Република Македонија број 21 од 8 мај 1998 година
            - стапила во сила на 24 август 1998 година
 
7. Спогодба за заемна административна помош за спречување, истраги и санкционирање на царински прекршоци меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Италија
           
            - склучена во Рим на 21 мај 1999 година
            - ратификувана на 14 јули 1999 година
            - Службен весник на Република Македонија број 44 од 16 јули 1999 година
            - стапена во сила 23 јули 1999 година
 
8. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Кина за взаемна соработка меѓу нивните царински органи
           
            - склучена во Тајпеј, на 9 јуни 1999 година
            - ратификувана на 14 јули 1999 година
            - Службен весник на Република Македонија број 44 од 16 јули 1999 година
            - стапила во сила на 9 јуни 1999 година (ВОН СИЛА)
 
9. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за соработка и взаемна помош во царински работи
           
            - склучена во Скопје на 14 јуни 1999 година
            - ратификувана на 14 јули 1999 година
            - Службен весник на Република Македонија број 44 од 16 јули 1999 година
            - стапена во сила на 15 јули 2000 година
 
10. Спогодба за заемна административна помош за правилна примена на Царинскиот закон и за спречување, истраги и борба против царинските прекршоци меѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Холандија
           
            - склучена во Хаг на 27 април 2000 година
            - ратификуван на 23.јануари 2002 година
            - Службен весник на Република Македонија број 13 од 18 февруари 2002 година
- стапила во сила на 1 мај 2002 година
 
11. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за заемна соработка по царинските работи
           
            - склучена во Љубљана, на 24 мај 2000 година
            - ратификувана на 24 мај 2000 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 7 јули 2000 година
            - стапила во сила на 1 мај 2001 година
 
12. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за заемна соработка за царинските работи
           
            - склучена во Кишинев, на 07 јули 2005 година
            - ратификувана на 17 јануари 2006 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 10 од 20 јануари 2006 година
            - стапила во сила на 1 април 2006година
 
13. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Финска за соработка и заемна соработка за царинските работи
           
            - склучена во Хелсинки, на 07 јули 2006 година
            - ратификувана на 19 февруари 2007
            - Службен весник на Република Македонија бр. 22 од 23 февруари 2007 година
            - стапила во сила на: 10 септември 2007 година 
 
14. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словачка за соработка и заемна помош за царинските работи
           
            - склучена во Скопје, на 16 јули 2006 година
            - ратификувана на: 01 август 2008 година 
            - Службен весник на Република Македонија бр. 103 од 19 август 2008 година
            - стапила во сила на: 26 октомври 2008 година (објава во Службен весник на Република Македонија бр. 115 од 12 септември 2008 година)
 
15. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Украина за соработка по царински прашања
           
            - текст усогласен и ПАРАФИРАН НА на 28 февруари 2007 година во Киев
            - склучена во Киев, на 21 септември 2007 година
            - ратификувана на 30 јануари 2008 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 18 од 5 февруари 2008 година
            - стапила во сила на: 2008 година
 
16. Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош за царинските работи
           
            - текст усогласен и ПАРАФИРАН во Скопје на 1 октомври 2010 година
            - склучена во Скопје, на 11 февруари 2011 година
            - сеуште не е ратификувана
            - Службен весник на Република Македонија бр. ______________година
            - стапила во сила на:
 
17. Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Азербејџан за взаемна соработка и помош за царинските работи
           
            - текст усогласен и ПАРАФИРАН во Баку на 17.10.2011 година
            - склучена во ___________, на ________ година
            - сеуште не е ратификувана
            - Службен весник на Република Македонија бр. _________година
            - стапила во сила на:
 
ДРУГИ ФОРМИ НА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
 
1. Меморандум за разбирање помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Царинската служба на Времената администрација на Обединетите нации на Косово  
            
            - склучен во Скопје, на 30 јуни 2000 година
 За нас / Меѓународна соработка / Мултилатерални договори
1. Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји-членки, од друга страна   
 
- склучена во Луксембург, на 09 април 2001 година
- ратификувана на:
- Службен весник на Република Македонија бр. 28 од 13 април 2001 година
- стапила во сила на: 1 април 2004
 
 
- ПРОТОКОЛ 5 - за заемна помош во царинските работи
- PROTOCOL 5 - on mutual administrative assistance in customs matters
 
2. Договор за пристапување на Република Македонија кон Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА)
 
- склучен во Скопје, на 27 февруари 2001 година
- ратификувана на: 3 мај 2006 година
- Службен весник на Република Македонија бр. 59 од 12 мај 2006 година
- стапила во сила на: 24 август 2006
 
Анекс на членот 7- Взаемна помош во царинските работи
 
СЕ ПРИЕНУВА САМО СО ХРВАТСКА
 
3. Договор за изменување и пристапување кон Централноевропскиот договор за слободна трговија ( НОВА ЦЕФТА 2006)
 
- склучен во Букурешт, на 19 декември 2006 година
- ратификувана на: 16 мај 2007 година
- Службен весник на Република Македонија бр. 69 од 4 јуни 2007 година
- стапил во сила на: 27 јуни 2007 година
 
АНЕКС 5 - ЗА ВЗАЕМНА ПОМОШ ВО ВРСКА СО ЦАРИНСКИ ПРАШАЊА опфатена со член 14, став 2 и 3
 
СЕ ПРИМЕНУВА СО:
Република Молдова, Република Црна Гора и Република Косово од 27 јуни 2007 година
Република Хрватска 22 август 2007 година
Република Србија 24 окотомври 2007 година
Босна и Херцеговина и Република Албанија 22 ноември 2007 година
 
4. Договор за соработка во превенцијата и борбата против прекуграничниот криминал  
- склучен на 26 мај 1999 година во Букурешт (СЕКИ)
- ратификуван на 24 февруари 2000 година
- објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 16 од 1 март 2000 година
- стапил во сила на 1 април 2000 година (ВОН СИЛА од 7 октомври 2011 година ЗАМЕНЕТА СО СЕЛЕК КОНВЕНЦИЈА)
 
5. Конвенција за Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа
 
- склучен на 9 декември 2009 година во Букурешт, Романија
- ратификуван на 7 февруари 2011 година
- објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 14 февруари 2011 година
- стапилa во сила на 7 октомври 2011 година 

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 21
Вкупно посетители: 10500949

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а