Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Меѓународни конвенции
1. Конвенција за формирање на Советот за царинска соработка 
 
            - усвоена: 15 декември 1950 година, Брисел (во сила од 4 ноември 1952 година)
            - ратификувана: /
            - стапила во сила: 01 јули 1994 година – по сукцесија
            - измени и дополнувања:         Измени на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска сораобтка (усвоени од Советот на седницата во јуни 2007 година - сеуште не е во сила
 
 
2. Конвенција за заедничка транзитна постапка
 
 
            - усвоена: /
            - ратификувана: во Скопје, 26 мај 2015 година
            - стапила во сила: /
            - измени и дополнувања: /
 
 
3. Конвенција за поедноставување на формалностите при трговија со стока
 
 
            - усвоена: /
            - ратификувана: во Скопје, 26 мај 2015 година
            - стапила во сила: /
            - измени и дополнувања: /
 
 
4. КЈОТО конвенција
 
 
            - усвоена: 26 Јуни 1993 година
            - ратификувана: /
            - стапила во сила: 30 Јули 1993 година
            - измени и дополнувања: /
 
 
5. СЕЛЕК конвенција
 
Конвенција за центарот за спроведување на закон во Југоисточна Европа (SELEC)
 
            - усвоена: 9 декември, 2009 година во Букурешт
            - ратификувана: 7 февруари 2011 година
            - стапила во сила: 7 октомври 2011 година
            - измени и дополнувања: /
 
 
6. ТИР конвенција
 
Царинска конвенција за меѓународен транспорт на стоки со ТИР карнети (ТИР конвенција)
 
            - усвоена: 14 ноември 1975, Женева
            - ратификувана: 17 ноември 1991 година
            - стапила во сила: 2 декември 1993– по сукцесија
            - измени и дополнувања: /
 
 
7. ПEM конвенција
 
 
            - усвоена: /
            - ратификувана: 22.05.2012 година
            - стапила во сила: /
            - измени и дополнувања: /
 
 
8. ЦМР конвенција
 
Протокол кон Конвенцијата за спогодба за меѓународен сувоземен транспорт на стоки (ЦМР)
 
            - усвоена: 5 јули 1978, Женева
            - ратификувана: 26 мај 1997 година
            - стапила во сила: 28 септември 1997
            - измени и дополнувања: /
 
 
9. ХР конвенција
 
Конвенција за хармонизираниот систем на имиња и шифрените ознаки на стоките
 
            - усвоена: 14 јуни 1983, Брисел, (амандмани 24 јуни 1986 година)
            - ратификувана: /
            - стапила во сила: 31 март 1995 година – по сукцесија (ОД СФРЈ)
            - измени и дополнувања: /

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 23
Вкупно посетители: 10500984

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а