Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
  Билатерална соработка
 
 
СПОГОДБИ ЗА БИЛАТЕРАЛНА ЦАРИНСКА СОРАБОТКА
 
 
  
            - склучена: 4 септември 1996 година
            - ратификувана: 19 февруари 1997
            - Службен весник на Република Македонија, бр. 8 од 26 февруари 1997 година
            - стапила во сила: 19 април 1997 година
.
           
            - склучена на 09.05.1997 година
            - ратификувана: 9 јули 1997 година
            - Службен весник на Република Македонија, бр. 34 од 18 Јули 1997 година
            - стапила во сила на 1 октомври 1997 година
 
3. Спогодба меѓу Македонската Влада и Албанската Влада за взаемна помош и соработка меѓу нивните царински органи
           
            - склучена во Скопје на 15 јануари 1998 година
            - ратификувана на 19 март 1998 година
            - Службен весник број 15 од 27 март 1998 година
            - стапила во сила на 3 април 1998 година
 
4. Спогодба за заемна административна помош меѓу Македонската Влада и Француската Влада за спречување, истрага, утврдување и санкционирање на царинските прекршоци
           
            - склучена во Париз на 29 јануари 1998 година
            - ратификувана на 25 март 1998 година
            - Службен весник на Република Македонија број 16 од 2 април 1998 година
            - стапила во сила на 1 јуни 2000 година
 
           
            - склучена во Москва на 27 јануари 1998 година
            - ратификувана на 28 април 1998 година
            - Службен весник на Република Македонија број 21 од 8 мај 1998 година
            - стапила во сила на 10 јуни 1998 година
 
           
            - склучена во Скопје на 17 февруари 1998 година
            - ратификувана на 28 април 1998 година
            - Службен весник на Република Македонија број 21 од 8 мај 1998 година
            - стапила во сила на 24 август 1998 година
 
           
            - склучена во Рим на 21 мај 1999 година
            - ратификувана на 14 јули 1999 година
            - Службен весник на Република Македонија број 44 од 16 јули 1999 година
            - стапена во сила 23 јули 1999 година
 
8. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Кина за взаемна соработка меѓу нивните царински органи
           
            - склучена во Тајпеј, на 9 јуни 1999 година
            - ратификувана на 14 јули 1999 година
            - Службен весник на Република Македонија број 44 од 16 јули 1999 година
            - стапила во сила на 9 јуни 1999 година (ВОН СИЛА)
 
           
            - склучена во Скопје на 14 јуни 1999 година
            - ратификувана на 14 јули 1999 година
            - Службен весник на Република Македонија број 44 од 16 јули 1999 година
            - стапена во сила на 15 јули 2000 година
 
10. Спогодба за заемна административна помош за правилна примена на Царинскиот закон и за спречување, истраги и борба против царинските прекршоци меѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Холандија
           
            - склучена во Хаг на 27 април 2000 година
            - ратификуван на 23.јануари 2002 година
            - Службен весник на Република Македонија број 13 од 18 февруари 2002 година
- стапила во сила на 1 мај 2002 година
 
           
            - склучена во Љубљана, на 24 мај 2000 година
            - ратификувана на 24 мај 2000 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 53 од 7 јули 2000 година
            - стапила во сила на 1 мај 2001 година
 
           
            - склучена во Кишинев, на 07 јули 2005 година
            - ратификувана на 17 јануари 2006 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 10 од 20 јануари 2006 година
            - стапила во сила на 1 април 2006година
 
13. Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Финска за соработка и заемна соработка за царинските работи
           
            - склучена во Хелсинки, на 07 јули 2006 година
            - ратификувана на 19 февруари 2007
            - Службен весник на Република Македонија бр. 22 од 23 февруари 2007 година
            - стапила во сила на: 10 септември 2007 година 
 
           
            - склучена во Скопје, на 16 јули 2006 година
            - ратификувана на: 01 август 2008 година 
            - Службен весник на Република Македонија бр. 103 од 19 август 2008 година
            - стапила во сила на: 26 октомври 2008 година (објава во Службен весник на Република Македонија бр. 115 од 12 септември 2008 година)
 
           
            - текст усогласен и ПАРАФИРАН НА на 28 февруари 2007 година во Киев
            - склучена во Киев, на 21 септември 2007 година
            - ратификувана на 30 јануари 2008 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 18 од 5 февруари 2008 година
            - стапила во сила на: 2008 година
 
16. Спогодба помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за соработка и взаемна помош за царински прашања 
          
            - текст усогласен и ПАРАФИРАН во Скопје на 1 октомври 2010 година
            - склучена во Скопје, на 11 февруари 2011 година
            - ратификувана на 19 ноември 2011 година
            - Службен весник на Република Македонија бр. 178/2011
            - стапила во сила на: 17 декември 2011
 
           
            - склучена: 12 април 2012 година, Баку
            - ратификувана: 10 септември 2012
            - објавена: Службен весник на Република Македонија бр. 115 од 17 септември 2012 година
           - стапила во сила: 27 декември 2012 (објава Службен весник на Република Македонија бр. 76 од 23 мај 2013 година)
  
18. Протокол за соработка помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Националната Даночна и Царинска управа на Унгарија за имплементација на Протокол 5 за взаемна административна помош по царински прашања од Договорот за стабилизација и асоцијација помеѓу РМ и ЕЗ и нејзините Земји членки, потпишана во Луксембург на 9 април 2001 година.  
           
            - склучен во Будимпешта, Унгарија на 18 јуни 2012 година.
 
 
            - склучена: 15 септември 2011 година, Скопје
            - ратификувана: 14 февруари 2012 година
            - објавена: Службен весник на Република Македонија бр. 25 од 20 февруари 2012 година
 
 
            - склучена: 13 март 2013 година, Херцег Нови
            - ратификувана: 22 јули 2013 година
            - објавена: Службен весник на Република Македонија бр. 107 од 30 јули 2013 година
            - стапила во сила: 21 февруари 2014 година (објава Службен весник на Република Македонија бр. 47 од 10 март 2014 година)
 
 
ДРУГИ ФОРМИ НА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
 
1. Меморандум за разбирање помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Царинската служба на Времената администрација на Обединетите нации на Косово  
            
            - склучен во Скопје, на 30 јуни 2000 година
 Мултилатерална соработка
1. Спогодба за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји-членки, од друга страна   
 
- склучена во Луксембург, на 09 април 2001 година
- ратификувана на:
- Службен весник на Република Македонија бр. 28 од 13 април 2001 година
- стапила во сила на: 1 април 2004
 
 
- ПРОТОКОЛ 5 - за заемна помош во царинските работи
- PROTOCOL 5 - on mutual administrative assistance in customs matters
 
2. Договор за пристапување на Република Македонија кон Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА)
 
- склучен во Скопје, на 27 февруари 2001 година
- ратификувана на: 3 мај 2006 година
- Службен весник на Република Македонија бр. 59 од 12 мај 2006 година
- стапила во сила на: 24 август 2006
 
Анекс на членот 7- Взаемна помош во царинските работи
 
СЕ ПРИМЕНУВА САМО СО ХРВАТСКА
 
3. Договор за изменување и пристапување кон Централноевропскиот договор за слободна трговија ( НОВА ЦЕФТА 2006)
 
- склучен во Букурешт, на 19 декември 2006 година
- ратификувана на: 16 мај 2007 година
- Службен весник на Република Македонија бр. 69 од 4 јуни 2007 година
- стапил во сила на: 27 јуни 2007 година
 
АНЕКС 5 - ЗА ВЗАЕМНА ПОМОШ ВО ВРСКА СО ЦАРИНСКИ ПРАШАЊА опфатена со член 14, став 2 и 3
 
СЕ ПРИМЕНУВА СО:
Република Молдова, Република Црна Гора и Република Косово од 27 јуни 2007 година
Република Хрватска 22 август 2007 година
Република Србија 24 окотомври 2007 година
Босна и Херцеговина и Република Албанија 22 ноември 2007 година
 
4. Договор за соработка во превенцијата и борбата против прекуграничниот криминал  
- склучен на 26 мај 1999 година во Букурешт (СЕКИ)
- ратификуван на 24 февруари 2000 година
- објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 16 од 1 март 2000 година
- стапил во сила на 1 април 2000 година (ВОН СИЛА од 7 октомври 2011 година ЗАМЕНЕТА СО СЕЛЕК КОНВЕНЦИЈА)
 
5. Конвенција за Центарот за спроведување на законот во Југоисточна Европа
 
- склучен на 9 декември 2009 година во Букурешт, Романија
- ратификуван на 7 февруари 2011 година
- објавен во Службен весник на Република Македонија бр. 14 февруари 2011 година
- стапилa во сила на 7 октомври 2011 година 
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 29
Вкупно посетители: 10501010

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а