Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
  Интерактивна мапа на царинарници Отворена линија 

Испратете прашања,
жалби, сугестии

 
Пребарување низ царинска 
тарифа-ТАРИМ
  Состојба на граници и царински испостави   Најчесто поставувани прашања
 Нетарифни мерки
 
Нетарифните мерки се дел од мерките на трговската политика во форма на одредби кои го регулираат внесувањето, увозот и извозот на стоки, како што се надзор или мерки за заштита, количински забрани или ограничувања и забрани за внесување, увоз или извоз.
 
Нетарифните мерки претставуваат збир на прописи кои ја регулираат трговијата со пооделен вид на стоки, а со цел да се обезбеди: 
  • Заштита на националното стопанство од аспект на безбедноста на земјата и јавниот морал,
  • Зачувување на здравјето и животот на луѓето, животните и растенијата, заштита на животната средина и природата,
  • Заштита на националното богатство со уметничка, историска или археолошка вредност и
  • Заштита на интелектуална сопственост како и други области на заштита од областа на мерките на трговската политика.  
За правилно спроведување на прописите од областа на нетарифните мерки како дел од мерките на трговската политика повеќе надлежни институции согласно пооделни закони имаат надлежност да издават дозволи, одобренија или согласности за соодветната царинска постапка.
 
Подолу е целокупната регулатива која се однесува на:
 
Транспортни дозволи
Забрани/Ограничување
Интелектуална сопственост

MK | EN | SQ
 Новини
 Линкови

 
 
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 32
Вкупно посетители: 10501017

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а