Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Застапување во царински постапки / Царински лиценци
    
 
Работите на лиценциран застапник може да ги врши лице кое има лиценца за вршење на застапување согласно овој закон.
 
Лиценца за вршење на застапување во царинските постапки се издава на лице кое ги исполнува следните услови:
  • има најмалку средно образование, најмалку две години работно искуство во областа на царинското работење и положен стручен испит за лиценциран застапник или
  • има најмалку средно образование, најмалку пет години работно искуство на работни места во Царинската управа од областа на царинското работење и положено стручен испит за царински службеник, а не му престанал работниот однос во Царинската управа поради изречена дисциплинска мерка отказ за сторена повреда на царинските и други прописи кои ги применува Царинската управа.
  • во последните две години кои непосредно претходат на датумот на поднесување на барањето за издавање на лиценца, не му е изречена прекршочна санкција со правосилна одлука на надлежен прекршочен орган, односно суд за сторен потежок царински прекршок или не е огласено за виновно со правосилна одлука на надлежен суд за кривично дело против јавните финансии, платниот промет и стопанството, кривично дело против службената должност, кривично дело против правниот сообраќај или кривично дело определено со Законот за акцизите и
  • поседува меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода.
Лиценцата за вршење на застапување Царинската управа ја издава во рок од 30 дена од денот на приемот на уредно поднесеното барање кон кое се приложени сите докази за исполнетост на условите.
 
Стручен испит за лиценциран застапник може да полага лице кое: 
  •  има завршено најмалку средно образование,
  •  има најмалку една година работно искуство во областа на царинското работење,
  • да поседува меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода и
  •  има уверение за посетена претходна обука за лиценциран застапник.
ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ
 
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК одржан на 27.11.2014 година
 
ПРИЈАВЕНИ КАНДИДАТИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК на 27.11.2014 година
 
ЈАВЕН ПОВИК број 2/2014 за одржување на стручен испит за лиценциран застапник на 19.11.2014 година
 
СПИСОК НА ЛИЦА КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК НА 15.05.2014 ГОДИНА
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК НА 09.04.2014 ГОДИНА 
 Архива на резултати
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК - ПОПРАВЕН ДЕЛ ОДРЖНА НА 28.11.2013 година
 
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК на 24.10.2013 година
 
ЈАВЕН ПОВИК број 2/2013 за одржување на стручен испит за лиценциран застапник
 
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПОПРАВНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК
 
 ЈАВЕН ПОВИК - за одржување на поправен стручен испит за лиценциран застапник
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК ОДРЖАН НА 05.04.2013 ГОДИНА
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК ОДРЖАН НА 05.04.2013
 
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ЌЕ ПОЛАГАТ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК НА 05.04.2013 ГОДИНА
 
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТEРМИНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК - 05.04.2013 година (петок) 
 Придружни документи
 
Уплатница за лиценци
(78 KB), 06.11.2014,

Правилник за висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување, идентификациска картичка, како и за полагање на стручен испит
Правилник за висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување, идентификациска картичка, како и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник.
(444 KB), 24.10.2014,

Програма за полагање на стручен испит за лиценциран застапник
(88 KB), 02.12.2011,

Пријава за полагање стручен испит
(108 KB), 17.10.2012,

Правилник за поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување
(Сл.весник на РМ број 107/11)
(3192 KB), 15.08.2011,

Барање за издавање на лиценца за вршење на застапување во царински постапки
(46 KB), 27.07.2016,

Барање за издавање на легитимација на лиценциран застапник
(46 KB), 27.07.2016,
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 20
Вкупно посетители: 10500939

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а