Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

 

 

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА  Р МАКЕДОНИЈА

 1.

ЦАРИНСКИ ЗАКОН

 

 

 

 

 

ЦАРИНСКИ ЗАКОН

Сл. весник на РМ бр.39/2005 

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.04/2008

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.48/2010

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.158/2010

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.44/2011

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.53/2011

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.11/2012

 

 

     

1.1

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

 

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ЗАКОН

Сл. весник на РМ бр.66/2005

 

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.14/2012

 

Уредба за измена на Уредбата за спроведување на Царински закон

Сл. весник на РМ бр.141/2011

 

Исправка на Уредбата за измена на Уредба за спроведување на Царински закон

Сл. весник на РМ бр.147/2011

 

Исправка на Уредбата за измена на Уредба за спроведување на Царински закон

Сл. весник на РМ бр.158/2011

 

Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.46/2010

 

Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.38/2010

 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.73/2006

 

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.40/2007

 

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.62/2007

 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.42/2009

 

Исправка  на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл. весник на РМ бр.48/2009

 

Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е одстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати  со продажбата

Сл. весник на РМ бр.108/2005

 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата

Сл. весник на РМ бр.45/2007

 

Уредба за поблиски критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки,како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл. весник на РМ бр.117/2005

 

Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл. весник на РМ бр.88/2007

 

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спрове дување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи одплаќање на увозни давачки

Сл. весник на РМ бр.64/2008

 

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл. весник на РМ бр.28/2010

  Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиски критериуми и начин на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл. весник на РМ бр.38/2012

 

Уредба за поблиски услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење

Сл. весник на РМ бр.119/2005

 

Одлука за определување на видовите на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини

Сл. весник на РМ бр.111/2005

 

Правилник за поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување

Сл. весник на РМ бр.107/2011

 

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување

Сл. весник на РМ бр.130/2011

 

Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.97/2005

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.147/2008

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување  на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.55/2009

 

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување  на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.149/2009

 

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување  на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.62/2010

 

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување  на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.12/2011

 

Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка

Сл. весник на РМ бр.89/2007

 

Правилник за дополнување на Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка употребуваат

Сл. весник на РМ бр.107/2008

 

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување  на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

 Сл. весник на РМ бр.8/2012

  Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.20/2012

  Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат

Сл. весник на РМ бр.61/2012

     

2.

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

 

 

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

Сл. весник на РМ бр.23/2003

 

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.69/2004

 

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.10/2008

 

Исправка на Законот за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.17/2008

 

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.160/2008

 

Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа

Забелешка:Пречистен текст на Законот за царинска тарифа може да се најде во Водичот за царинење на стоки 2010

Сл. весник на РМ бр.35/2010

 

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.11/2012

 

 

 

2.1

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

 

 

Одлука за усогласување и менување на Царинска тарифа за 2010 година

Сл. весник на РМ бр.155/2009

 

Одлука за изменување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2011 година


Сл. весник на РМ бр.113/2011

  Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2012 година Сл. весник на РМ бр.183/2011
  Сл. весник на РМ бр.99/2011
     

3.

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА

 

 

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА

Сл. весник на РМ бр.46/2004 

 

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска Управа

Сл. весник на РМ бр.158/2010

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.81/2005

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.107/2007

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.103/2008 

 

Закон за изменување на Законот за Царинската управа

Сл. весник на РМ бр.64/2009 

 

Закон  за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа 

Сл. весник на РМ бр.105/2009 

 

Закон  за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа 

Сл. весник на РМ бр.48/2010

 

Закон  за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа 

Сл. весник на РМ бр.53/2011

 

 

 

3.1

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

 

Уредба за употреба на средства за присила како и носењето и употреба на огнено оружје од страна на царинските служби

Сл. весник на РМ бр.21/2005

 

Правилник за видот на документите и податоците кои се означени како службена, деловна и друга тајна, начинот на нивното чување и заштита

Сл. весник на РМ бр.23/2005

 

Правилник за формата и содржината и начинот на употреба на симболот на Царинската управа

Сл. весник на РМ бр.95/2004

 

Правилник за службена облека и ознаките на чиновите и начинот на нејзино доделување и користење на царинските службеници

Сл. весник на РМ бр.95/2007

 

Правилник за изменување на правилникот за службена облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници

Сл. весник на РМ бр.124/2007

 

Правилник  за изменување на Правилникот за службена облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници

Сл. весник на РМ бр.41/2008

 

Правилник за формата,содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници

Сл. весник на РМ бр.95/2007

 

Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок,како и формата и содржината на поканата за плаќање на глоба и платниот налог

Сл. весник на РМ бр.132/2007

 

Правилник висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај

Сл. весник на РМ бр.107/2008

 

Правилник за висина на надоместоците за извршени услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај

Сл. весник на РМ бр.31/2009

Сл. весник на РМ бр.129/2009

Сл. весник на РМ бр.137/2010

     

4.

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ

 
 

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ

Пречистен текст Сл.весник на РМ
бр.32/2001,
50/2001, 52/2001,
45/2002, исправка 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008,
105/2009 и 34/2010

 

Сл. весник на РМ бр.24/2011

 

Закон за дополнување на Законoт за акцизи

Сл. весник на РМ бр.135/2011

     

4.1

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ  
 

ПРАВИЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Прилози

Пречистен текст Сл.весник на РМ
бр.40/2001, 72/2001, 89/2001,
50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003,
6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008, 54/2008, 125/2008, 53/2009, 94/2009, 122/2009, 46/2010 и 85/2010

  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.156/2010

 

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола

Сл. весник на РМ бр.160/2011

 

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање одобрение за акцизно повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно повластено користење

Сл. весник на РМ бр.160/2011
  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.29/2012

  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.97/2012

     

5.

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

 

 

Закон за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост

Сл. весник на РМ бр.38/2005

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост 

Сл. весник на РМ бр.107/2007

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост

Сл. весник на РМ бр.135/2011

 

Правилник за формата и содржината на барањето заради неднесување на одлука за уважување на барањето заради преземање на царински дејствија односно заради недонесување на одлука за оodbбарањето за преземање на царински дејствија

Сл. весник на РМ бр.160/2011
     

5.1

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

 

Правилник за спроведување на Законот за царински мерки и заштита на права од интелектуална сопственост

Сл. весник на РМ бр.58/2005

 

Правилник за изменување на правилникот за споведување на Законот за царински мерки и заштита на правата од интелектуална сопственост

Сл. весник на РМ бр.82/2011

 

 

 

 

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 30
Вкупно посетители: 10501011

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а