Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Даноци и акцизи / Акцизи
.
Акцизите се наплаќаат посредно или непосредно за потрошувачка на територијата на Република Македонија на:
· минерални масла,
· алкохол и алкохолни пијалаци ,
· тутунски добра и
· патнички автомобили
Добрата се подлежни на акциза со нивното производство на акцизната територијата или со нивниот увоз.
 
Царинската управа на Република Македонија го превзема управувањето со акцизите на целата територија на Република Македонија од 01.01.2010 година и стана единствено надлежна за администрирање на акцизите на целата територија на државата.
 
Покрај администрирањето на акцизите, Царинската управа е надлежна и за спроведување на контроли на иматели на акцизни дозволи и акцизни одобренија, како и учесниците во трговските операции кои вклучуваат промет со акцизни добра. 
 

ИЗДАДЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЦИГАРИ 2017 ГОДИНА

Контролни марки 2017

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ВКУПНО

10 цигари

1,100,000     

     

1,100,000     

19 цигари

40,450,000     

     

40,450,000     

20 цигари

13,950,000     

     

13,950,000     

ВКУПНО

 55,500,000     

  

  

    55,500,000     

ИЗДАДЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЦИГАРИ 2016 ГОДИНА

Контролни марки 2016

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ВКУПНО

10 цигари

1,250,000     

1,650,000

1,450,000

1,450,000

5,800,000

19 цигари

40,050,000     

49,750,000

48,700,000

47,350,000

185,850,000

20 цигари

12,400,000     

24,200,000

21,500,000

12,950,000

71,050,000

ВКУПНО

 53,700,000     

  75,600,000  

  71,650,000  

 61,750,000    262,700,000  

ИЗДАДЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЦИГАРИ 2015 ГОДИНА 

Контролни марки 2015

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

ВКУПНО

10 цигари

1,300,000     

1,200,000     

1,300,000     

900,000     

4,700,000     

19 цигари

58,250,000     

52,350,000     

37,600,000     

47,150,000     

195,350,000     

20 цигари

9,950,000     

13,500,000     

19,000,000     

20,750,000     

63,200,000     

ВКУПНО

 69,500,000     

 67,050,000     

 57,900,000     

 68,800,000     

 263,250,000     

 

РЕГУЛАТИВА

Закон за акцизите
 
 
.
.
ОБРАСЦИ
.

Име

Образец

Опис

 АД

Други обрасци

Акцизенндокумент

 AK-01

 Барање

Барање за издавање на акцизна дозвола

 АК-02

 Барање

Барање за добивање на одобрение за акцизно повластено користење

 АК-ТНГ

 Барање

Барање за вракање на акциза за течен нафтен гас.xls
Барање за вракање на акциза за течен нафтен гас

 АКЦ-ААП

 Пријава


Акцизна пријава за алкохол и алкохолни пијалоци (освен етил алкохол и меѓупроизводи)

 АКЦ-ММ

 Пријава

Акцизна пријава за минерални масла.xls

 Акцизна пријава за минерални масла

 АКЦ-ПА

 Пријава


Акцизна пријава за патнички автомобили

 Б-МЕА

 Барање

Барање за преземањ на контролни марки за обележување на меѓупроизводи и етил алкохол

 Б-ТД

 Барање

Барање за преземање на контролни марки за обележување на тутунски добра

 П-МЕА

 Пријава

Пријава за ___ (месец, тримесечје или година) за планираните количини контролни марки за обележување на меѓупроизводи и метил алкохол

 П-ТД

 Пријава

Пријава за (месец, тримесечје или година) за планираните количини контролни марки за обележување на тутунски добра

 

Барање

Барање за уништување или денатурирање на акцизни добра
 

Барање

Барање за регистрација на трговец со минерални масла кои содржат материи за обележување
 

Барање

Барање согласност за прибирање докази по службена должност
.
    
     
     
 
             
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 21
Вкупно посетители: 10500994

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а