Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Пребарување низ царинарници во Македонија
?? ???:??????? ????,?????? ?? ???? ?????? ?? ???????????:
?? ???????????:???????????? ?? ????????????? ???? ?? ??????????:
Пребарај
???АдресаAdresaTel/faxRabotno vremeVid postapkaOgranicuvanjaInspekciski sluzbi
0   Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Гевгелија ГП Богородица
/
034 230 100
034 230 102
пон-петок:
08:30-16:30
0000   Служба за надзор на иматели на одобренија во Царинарница Штип Брегалничка бб, Штип
/
032 391 341
032 388 305
пон-петок:
08:30-16:30
1000   Царинарница Скопје Колекторска бб Скопје
/
02 3175 139
02 3172 800
пон-петок:
08:30-16:30
1010   ЦИ Скопје 1 Колекторска бб Скопје
ciskopje1@customs.gov.mk
02 3175 127
02 3172 800
пон-петок:
08:30-16:30
за поедноставени постапки:
пон-пет:
12:00-20:00
1013   ЦИ Скопје 3 Колекторска бб Скопје
ciskopje3@customs.gov.mk
02 3171 858
02 3172 679
пон-петок:
08:30-16:30
1014   ЦИ Скопје 4 Индустриска бб
Железничка станица Товарна, Скопје

ciskopje4@customs.gov.mk
02 2461 044
02 2557 757
пон-петок:
08:30-16:30
1015   ЦИ Скопје 2 Дени Интернационал, Скопје
ciskopje2@customs.gov.mk
02 2581 344
/
пон-петок:
08:30-16:30
1020   ЦИ Слободна зона Бунарџик ТИРЗ „ Скопје 1‘‘ с. Илинден 1041
cibunardzik@customs.gov.mk
02 8201 200
/
пон-петок:
08:00-20:00
1025   ЦИ Пошта Скопје Никола Карев бб, Скопје
ciposta@customs.gov.mk
02 2401 878
02 2466 120
пон-петок:
08:30-16:30

за транзит
пон-петок:
08:00-20:00
1050   ЦИ Аеродром Скопје - стоково царинење Аеродром Скопје с. Петровец, Скопје
ciaerodromsk@customs.gov.mk
02 3121 010
/
пон-петок:
08.30 - 16.30
1051   ЦИ Аеродром Скопје - патнички промет Аеродром Скопје с. Петровец, Скопје
ciaerodrompatnicki@customs.gov
02 3148 343
/
секој ден:
00:00-24:00
1071   ЦИ Блаце патнички промет ГП с.Блаце, Скопје
ciblace@customs.gov.mk
02 3214 058
02 3214 058
секој ден:
00:00-24:00
1075   ЦИ Блаце - стоково царинење ГП с.Блаце, Скопје
ciblace@customs.gov.mk
02 3214 058
02 3214 058
пон-сабота:
07:00-19:00
1080   ЦИ Тетово Видое Смилевски Бато бб, Тетово
citetovo@customs.gov.mk
044 333 415
044 339 260
пон-петок:
08:30-16:30
1091   ЦИ Јажинце ГП Јажинце с.Јажинце, Тетово
cijazince@customs.gov.mk
044 363 150
/
секој ден:
00:00-24:00
1098   Служба за надзор на иматели на одобренија Колекторска бб Скопје
/
02 3 173 711
02 3 173 711
пон-петок:
08:30 - 16:30
2000   Царинарница Куманово Магистрален пат М1-Табановце-Куманово Пош.Фах 55
/
031 412 370;
031 411 341

031 418 484;
031 412 370
пон-петок:
08:30-16:30
2010   ЦИ Куманово Магистрален пат М1-Табановце-Куманово Пош.Фах 55
cikumanovo@customs.gov.mk
031 415 866;
031 412 370

031 418 484
пон-петок:
08:30-16:30
за поедноставени постапки:
пон-петок:
12:00-20:00
2021   ЦИ Железничка станица Табановце ГП Табановце с. Табановце, Куманово
/
031 431 985
031 431 985
секој ден:
00:00-24:00
2030   ЦИ Табановце - стоково царинење ГП Табановце с. Табановце, Куманово
citabanovce@customs.gov.mk
031 467 977;
031 467 611

/
секој ден:
00:00-24:00 за извоз;
07:00-19:00 за увоз;
2031   ЦИ Табановце - автопат ГП Табановце с. Табановце, Куманово
citabanovce@customs.gov.mk
031 467 610
031 467 611
секој ден:
00:00-24:00
2041   ЦИ Пелнице ГП Пелинце с.Пелинце, Куманово
/
031 800 060
/
секој ден:
00:00-24:00
2050   ЦИ Деве Баир - стоково царинење ГП Деве Баир, Крива Паланка
cidevebairsto@customs.gov.mk
031 387 121;
031 387 035

031 387 033
пон-сабота:
08:00-20:00
2051   ЦИ Деве Баир - патнички промет ГП Деве Баир, Крива Паланка
cidevebairpat@customs.gov.mk
031 387 045;
031 387 033

031 387 033
секој ден:
00:00-24:00
2098   Служба за надзор на иматели на одобренија /
/
031 432 616
031 418 484
пон-петок:
08:30 - 16:30
3000   Царинарница Штип Брегалничка бб, Штип
/
032 380 801
032 388 305
пон-петок:
08:30-16:30
3010   ЦИ Штип Брегалничка бб, Штип
cistip@customs.gov.mk
032 388 304
032 388 304
пон-петок:
08:30-16:30
за поедноставени постапки:
пон-петок:
12:00-20:00
3030   ЦИ Делчево ГП Делчево - отсек за стоково царинење
cidelcevostokovo@customs.gov.mk
033 411 892
033 411 892
секој ден:
08:00-20:00
3031   ЦИ Делчево ГП Делчево - отсек за патнички промет
cidelcevopatnicki@customs.gov.mk
033 412 153
033 412 153
секој ден:
00:00-24:00
3050   ЦИ Велес Терминал Макоил с.Караслари Велес
civeles@customs.gov.mk
043 254 071
043 254 071
пон-петок:
08:30-16:30
3098   Служба за надзор на иматели на одобренија Брегалничка бб Штип
/
032 391341
032 388 305
пон-петок:
08:30 - 16:30
4000   Царинарница Гевгелија ГП Богородица
/
034 230 100,
034 230 101,
034 230 230

034 230 102
пон-петок:
08:30-16:30
4010   ЦИ Богородица– Отсек за патнички промет ГП Богородица
cibogorodica@customs.gov.mk
034 230 100
034 230 230

/
секој ден:
00:00-24:00
4015   ЦИ Богородица– Отсек за стоково царинење ГП Богородица
/
/
/
секој ден:
00:00-24:00
4020   ЦИ Гевгелија ГП Богородица
cigevgelija@customs.gov.mk
034 230 262
034 230 104
за увоз:
секој ден:
07:30-19:30
за извоз:
секој ден:
00:00-24:00
4021   ЦИ Железничка станица Гевгелија ЦИ Железничка станица Гевгелија, ул."Борис Кидрич" бр.6
cizelezgv@customs.gov.mk
034 215 088
034 215 088
секој ден:
00:00-24:00
4031   ЦИ Дојран ГП Дојран
cidojran@customs.gov.mk
034 225 557
034 225 557
секој ден:
00:00-24:00
4040   ЦИ Кавадарци Кавадарци
cikavadarci@customs.gov.mk
043 413 584
043 410 584
пон-петок:
за увоз:
08:30-16:30
за извоз:
08:30-24:00
саб-нед:
за извоз:
19:00-24:00
4050   ЦИ Струмица ЦИ Струмица ул."Климент Охридски" бб; Струмица
cistrumica@customs.gov.mk
034 326 105
034 326 105
пон-петок:
за увоз:
08:30-16:30
за извоз:
08:30-24:00
викенд и празник:
за извоз:
12:00-24:00
4060   ЦИ Ново Село - Отсек за стоково царинење ГП Ново Село
cinovoselo@customs.gov.mk
034 363 100
/
секој ден:
за увоз:
07:30-19:30

за извоз:
00:00-24:00
4061   ЦИ Ново Село - Отсек за патнички промет ГП Ново Село
cinovoselo@customs.gov.mk
034 355 266
034 363 281
секој ден:
00:00-24:00
4098   Служба за надзор на иматели на одобренија ГП Богородица
/
034 230 100
034 230 102
пон-петок:
08:30 - 16:30
5000   Царинарница Битола Краварски пат бб, Битола
/
047 242 559;
047 269 164;
047 269 336

047 296 531
пон-петок:
08:30 -16:30
5010   ЦИ Битола Краварски пат бб Битола
cibitola@customs.gov.mk
047 269 080
047 269 531
пон-петок:
08:30-16:30
5020   ЦИ Меџитлија-стоков промет ГП Меџитлија
cimedzitlija@customs.gov.mk
047 232 499
047 232 499
Увоз секој ден:
08:00-20:00
извоз од 00:00-24:00
5021   ЦИ Меџитлија - патнички промет ГП Меџитлија
cimedzitlija@customs.gov.mk
047 232 499
047 232 499
секој ден:
00:00-24:00
5030   ЦИ Прилеп Трајко Николоски бб Прилеп
Царински терминал Комуналец

ciprilep@customs.gov.mk
048 418 866
048 412 599

048 418 866
пон-петок:
08:30-16:30
5040   ЦИ Охрид ЕМО Терминал Косел Охрид
ciohrid@customs.gov.mk
046 257 120;
046 257 130

046 257 130
пон-петок:
08:30-16:30
5042   ЦИ „Аеродром Свети Апостол Павле“ Охрид Аеродром „Свети Апостол Павле“ Охрид
Општина Дебарца

ciaerodromoh@customs.gov.mk
046 262 971;
046 257 971

046 262 971
секој ден:
00:00-24:00
5051   ЦИ Св. Наум ГП Свети Наум Охрид
cisvnaum@customs.gov.mk
046 283 106
046 283 106
секој ден:
00:00-24:00
5060   ЦИ Струга Терминал Вакчаре
cistruga@customs.gov.mk
046 782 342;

046 786 171
пон-петок:
08:30-16:30
5070   ЦИ Ќафасан - стоково царинење ГП Ќафасан, Струга
cikafasan@customs.gov.mk
046 782 630,
046 782 631

(046 782 631)
секој ден:
08:00-20:00
5071   ЦИ Ќафасан - патнички промет ГП Ќафасан, Струга
cikafasan@customs.gov.mk
046 782 630,
046 782 631

046 782 631
секој ден:
00:00-24:00
5081   ЦИ Стење ГП Стење, Ресен
cistenje@customs.gov.mk
047 484 785
047 484 785
секој ден:
00:00-24:00
5091   ЦИ Блато ГП Блато, Дебар
ciblato@customs.gov.mk
046 845 517
047 845 517
секој ден:
00:00-24:00
5098   Служба за надзор на иматели на одобренија /
/
047 269 255
/
пон-петок: 08:30-16:30

????? ?? ???????????
 Назив: 
Адреса:  Постапка: 
Телефон:  Тип на превозно средство: 
Факс:  Соседна земја: 
Работно време:   

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 21
Вкупно посетители: 10500986

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а