Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Царински закон
.

ЗАКОНИ

Службен весник

ЦАРИНСКИ ЗАКОН

Сл.весник на РМ бр.39/2005

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.04/2008

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.48/2010

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.158/2010

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.44/2011

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.53/2011

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.11/2012

Закон за изменување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.171/2012

Закон за изменување и дополнување на царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.187/2013

Закон за изменување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.15/2015

 ЦАРИНСКИ ЗАКОН - пречистен текст (726 KB)     

 

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.129/2015

Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.154/2015

Закон за изменување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.192/2015

Сл.весник на РМ бр.23/2016

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Службен весник

УРЕДБИ  

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ЗАКОН

Сл.весник на РМ бр.66/2005 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.73/2006 

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ  бр.40/2007

Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.62/2007 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 

Сл.весник на РМ бр.42/2009 

Исправка  на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.48/2009

Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.38/2010 

Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.46/2010

Уредба за изменување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.61/2010

Уредба за измена на Уредбата за спроведување на Царински закон

Сл.весник на РМ бр.141/2011

Исправка на Уредбата за измена на Уредба за спроведување на Царински закон

Сл.весник на РМ бр.147/2011

Исправка на Уредбата за измена на Уредба за спроведување на Царински закон

Сл.весник на РМ бр.158/2011

Уредба за изменување и дополнување на уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.14/2012

Измена на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон 

Сл.весник на РМ бр.02/2013

Уредба за спроведување на Царинскиот закон

Сл.весник на РМ бр.92/2013

Уредба за изменување и доплнување на уредбата за спроведување на царинскиот закон (601 KB) Сл.весник на РМ бр.177/2013

Пречистен текст на Уредбата за спроведување на Царинскиот законmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 Неофицијална верзија

 Прилози кон Уредбата за спроведување на Царинскиот закон  
Уредба за изменување и доплнување на уредбата за спроведување на царинскиот закон Сл.весник на РМ бр.62/2015
Пречистен текст на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Неофицијална верзија

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата  за измена на Уредбата за спроведување на Царински закон Сл.весник на РМ бр.111/2015
Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царински закон Сл.весник на РМ бр.215/2015
Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царински закон Сл.весник на РМ бр.21/2017

Уредба за поблиски критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки,како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл.весник на РМ бр.117/2005

Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл.весник на РМ бр.88/2007

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спрове дување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи одплаќање на увозни давачки

Сл.весник на РМ бр.64/2008 

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки 

Сл.весник на РМ бр.28/2010 

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл.весник на РМ бр.38/2012 

Измена и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за ослободување од царински давачки

Сл.весник на РМ бр.170/2012

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Сл.весник на РМ бр.113/2014

Уредба за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Неофицијален пречистен текст

Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е одстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати  со продажбата

Сл.весник на РМ бр.108/2005

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата

Сл.весник на РМ бр.45/2007

Уредба за поблиски услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење

Сл.весник на РМ бр.119/2005

ОДЛУКИ  

Одлука за определување на видовите на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини

Сл.весник на РМ бр.111/2005
Одлука за дополнување на Одлуката за видови стока кои се предмет на постапување на определени гранични премини Сл.весник на РМ бр.11/2013
ПРАВИЛНИЦИ  

Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација (207 MB) 

Сл.весник нa РМ бр.36/2014
Правилникот за изменување  на правилникот  за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација Сл.весник на РМ бр. 98/2014
Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнуваање на царинскта декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација Сл.весник на РМ бр. 172/2014
Пречистен текст на Правилникот за начинот на пополнуваање на царинскта декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација  

Правилник за  висината на надоместоците за издавање на лиценца за вршење на застапување, идентификациска картичка, како и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник

Уплатница за надоместок

Сл.весник на РМ бр. 147/2014

Правилник за поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување 

Сл.весник на РМ бр.107/2011 

Правилник за изменување на правилникот за поблиските критериуми за застапување во царинските постапки и лиценци за вршење на застапување 

Сл.весник на РМ бр.130/2011 

Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка 

Сл.весник на РМ бр.89/2007

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 17
Вкупно посетители: 10500962

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а