Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Застапување во царински постапки

Образец-Полномошно за индиректно застапување (51 KB)

Образец-Полномошно за директно застапување (52 KB)

Полномошно за индиректно застапување(поедност.форма-физичко лице)(32 KB)
Полномошно за директно застапување (поедност.форма-физичко лице) (36 KB)
Барање за издавање одобрение за вршење работи за застапување во царинските постапки (50 KB)
Барање за измена на податоци во одобрение за застапување (106 KB)
Пријава за полагање стручен испит за застапување (108 KB)
Барање за издавање на лиценца за вршење на застапување во царински постапки (47 KB)
Барање за издавање на легитимација на лиценциран застапник (46 KB)
Барање за доделување кориснички имиња во МАКЦИС (104 KB)
 Поедноставена постапка
Барање за давање на одобрение за употреба на поедноставени постапки дополнителен образец увоз (123 KB)
Барање за давање на одобрение за употреба на поедноставени постапки дополнителен образец извоз (120 KB)
 Внесување на стока и привремено чување

Образец - Збирна декларација(362 KB)

 Транзит

Барање за добивање на статус на овластен испраќач (93 KB)

Барање за добивање на статус на овластен примач (77 KB)

Барање за враќање на стока во странство на граница (105 KB)
Барање на одобрение за поднесување на царинска декларација за транзит пред ставање на стоката на увид (42 KB)
Барање за добивање одобрени за транзит на енергенти (63 KB)
 Извоз

Барање на одобрение за поднесување на царинска декларација за извоз пред ставање на стоката на увид (42 KB)

 Постапки со економски ефект

Поедноставено барање за давање на одобрение за привремен увоз (96 KB)

Барање за давање одобрение за привремен увоз (47 KB)
Барање за давање одобрение за извоз за облагородување (104 KB)
Барање за давање одобрение за царинско складирање (55 KB)

Барање за привремено отстранување на стоки од царински склад (45 KB)

Барање за давање одобрение за преработка под царинска контрола (44 KB)
 Царинска тарифа
 Потекло на стока

Барање за издавање на одобрение за одобрен извозник (28 KB)

Барање за издавање на одобрение за користење на методот сметководствено раздвојување (38 KB)

Барање за издавање на задолжителна информација за потекло (147 KB)

Барање за издавање на Уверение за директна пратка (135 KB)

 Акцизи

Акцизенндокумент

Барање за издавање на акцизна дозвола

Барање за добивање на одобрение за акцизно повластено користење

Барање за вракање на акциза за течен нафтен гас (96 KB)

Акцизна пријава за алкохол и алкохолни пијалоци (освен етил алкохол и меѓупроизводи)

Акцизна пријава за минерални масла (210)

Акцизна пријава за патнички автомобили

Барање за преземање на контролни марки за обележување на меѓупроизводи и алкохолни пијалоци (359 KB)

Барање за преземање на контролни марки за обележување на тутунски добра(158 KB)

Пријава за (месец, тримесечје или година) за планираните количини контролни марки за обележување на меѓупроизводи и метил алкохол (248 KB)

Пријава за (месец, тримесечје или година) за планираните количини контролни марки за обележување на тутунски добра(223 KB)

Преглед на залиха на акцизни добра - дозволи  (223 KB)
Преглед на залиха на акцизни добра - одобренија (224 KB)
Барање за уништување или денатурирање на акцизни добра (266 KB)
Барање за регистрација на трговец со минерални масла кои содржат материи за обележување(107 KB)
Акцизна пријава за мали независни производители на пиво _ АКЦ МНПП (234 KB)
Барање за бришење од регистар АК-ББР (104 KB)
Барање за враќање на акциза _ АК-БВ (107 KB)
Барање за доплата на акциза _ АК-ДА (107 KB)
Барање за упростен акцизен документ _ АК-УАД (106 KB)
Барање за одобрување за поднесување поединечна гаранција при транспорт на акцизни добра од друго лице _ Б-ГТ (100 KB)
Барање согласност за прибирање докази по службена должност (116 KB)
 Гаранции и царински долг

Барање за одложување на плаќање на царински долг (119 KB)

Прилог 60-а Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција(64 KB)
 Прилог 60-б - Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција (64 KB)
Барање висината на општата гаранција да обезбедува помалку од 50% од висината на царинскиот долг кој би можел да настане (153 KB)
Барање за исправка на грешка при уплата (32 KB)
Барање за враќање на погрешно уплатени средства (31 KB)
 Нетарифни мерки

Барање за превземање на царински дејства за заштита на права од интелектуална сопственост (332 KB)

Барање за продолжување на периoдот за преземање на царински дејствија (92 KB)
Пополнување на барањето за превземање на царински дејства (68 KB)

Образец-Ветеринарен сертификат за увоз на домашни миленици од видовите птици (198KB)

Изјава од сопственик при транзит и увоз на птици (242 KB)

Барање за ослободување од плаќање на царина за увезени/извезени добра во/од РМ (62 KB)

Образец - Дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба (45 KB)
 Дозволена употреба на стока
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 18
Вкупно посетители: 10500914

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а