Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Царински постапки/Транзит
ТРАНЗИТ
.
Со транзитна постапка се одобрува движење од едно до друго место во рамките на царинското подрачје под контрола на царинскиот орган.
Транзитните движење можат да се вршат: 
-          Согласно со постапката пропишана со Царинскиот закон и Уредбата за спроведување на Царинскиот закон (национален транзит)
-          Согласно со постапката пропишана со Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (заеднички транзит – оваа постапка може да се применува од 01.07.2015 година)
-          Согласно со постапката со ТИР карнет пропишана со ТИР Конвенција
-          Согласно постапката со АТА карнет
-          Согласно постапката со образец 302
-          по пошта (вклучувајќи и поштенски пратки
-           
Во националната транзитна постапка се одобрува движење на:
а) странска стока која со ставањето во оваа постапка не подлежи на плаќање на увозни давачки и други давачки или на мерки на трговска политика и 
б) домашна стока, во определени случаи и услови, со цел да се спречи стока која е опфатена со извозните мерки или која има корист од извозните мерки, да ги избегне или неоправдано искористи тие мерки.
Заедничката транзитна постапка може да се извршува како Т1 или Т2 постапка во зависност од случајот. Постапката Т2 може да се применува само за стока која што  има статус на стока на Заедницата, која во Република Македонија пристигнала во постапка Т2 и истата повторно се изнесува од царинското подрачје согласно посебните услови пропишани во членот 9 од Конвенцијата за заедничка транзитна постапка. За сите други стоки се спроведува Т1 постапка.
 
 

Упатството за спроведување на поедноставена постапка на овластен испраќач

Барање за добивање статус на овластен испраќач
 

Упатството за спроведување на поедноставена постапка на овластен примач

Барање за добивање статус на овластен примач
 
 Упатства за другите транзитни системи
 
Прирачник за транзитна простапка
Акт на Царинската управа на Република Македонија бр. 10-6746/1 од 30.04.2007 година
(815 KB), 05.06.2015,

Упатство за транзитна постапка во железнички транспорт
(1653 KB), 20.03.2017,

Упатство за спроведување на царински надзор и контрола на стока со поголем ризик од измама
(1791 KB), 05.06.2015,

Упатство за начинот на спроведување на постапка на увозно царинење на стока на граничните премини
(309 KB), 05.06.2015,

Насока за групирање на пратки во увозно царинење и товарни листови ЦИМ
(211 KB), 05.06.2015,

Упатство за прием на царинска декларација за транзит пред ставање на стоката на увид
(2301 KB), 05.06.2015,
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 20
Вкупно посетители: 10500992

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а