Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Нетарифни мерки/Забрани и ограничувања
 
Одлука за престанок на важење на одлуката за надоместок за пластичните производи и пакувањата од пластични маси како и вреќи и кеси
(67 KB), 09.09.2016,
 Мерки на трговска политика
 
Измена на Упатство бр. 07-2796/1 од 03.03.2006 год
(76 KB), 27.05.2015,

Барање за ослободување од плаќање на царина за увезени/извезени добра во/од РМ
(62 KB), 27.05.2015,

Потврда за ослободување од данок на додадена вредност и акцизи за увезени добра во РМ
(56 KB), 27.05.2015,
 Постапување со домашни миленици
 
Упатство за начинот на постапување со пратки домашни миленици при транзит и увоз
(206 KB), 14.09.2015,

Прилози кон упатството за начинот на постапување со пратки домашни миленици при транзит и увоз
(504 KB), 14.09.2015,

Ветеринарен сертификат за увоз на домашни миленици од видовите птици
(198 KB), 14.09.2015,

Изјава од сопственик при транзит и увоз на птици
(113 KB), 14.09.2015,

Правилник за начинот и постапката за транзит, начинот и постапката на проверките и прегледот на пратките во транзит и начинот и постапката за увоз..
(9546 KB), 14.09.2015,
 Храна и ветерина
 
Упатство за примена на Законот за безбедност на храна
(1250 KB), 26.06.2015,

Упатството за ветеринарна контрола
(248 KB), 12.02.2016,
 Заштита на животната средина
 
Известување за измена и дополнување на Законот за животната средина
(67 KB), 27.05.2015,

Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина
(164 KB), 27.05.2015,

Надоместоци за еколошка такса за увоз на употребувани возила
(44 KB), 27.05.2015,

Забрана на увоз на употребувани фрижидери,замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување
Наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка (Акт бр.11-14884/1 од 29.12.2006 )
(109 KB), 27.05.2015,

Упатство за примена на Закон за животна средина
(Акт бр. 11-11132/1 од 05.07.2007 година)
(179 KB), 27.05.2015,

Упатство за примена на Законот за заштита на животната средина
(131 KB), 05.06.2015,

Уредба за начинот на постапување при промет со засегнати и заштитени диви видови растенија, габи животни и нивни делови од страна на царинските органи
(6779 KB), 27.05.2015,
 Здравство
 
Упатство за примена на Законот за лекови и медицински помагала
(2350 KB), 11.06.2015,

Упатство за примена на Законот за прекурзори
(2981 KB), 23.06.2015,
 Извоз на стоки и технологии за двојна употреба
 
Листа на стоки и технологии со двојна употреба
(1752 KB), 28.05.2015,

Упатство за примена на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба
(5966 KB), 08.02.2016,
 Упатства и придружни документи
 
Упатство за примена на Законот за заштита на културното наследство
(5064 KB), 26.08.2015,

Упатство за примена на Законот за меѓународни рестриктивни мерки
(1002 KB), 23.06.2015,

Известување за престанок на важност на Одлуката за изменување на одлука за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно
(437 KB), 18.09.2013,

Одлука за увоз на пченица и брашно
(1497 KB), 05.07.2013,

Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз
(1507 KB), 05.07.2013,

Престанува да важи Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно
(64 KB), 01.11.2011,

Правилник за начинот и методите за вршење на контрола на квалитетот на свежо овошје и зеленчук
(500 KB), 05.08.2011,

Известување за Oдлука за ограничување на извоз на пченица
(80 KB), 01.04.2011,

Информација за контрола на млеко во прав и производи кои содржат млеко во прав со потекло од Кина
(113 KB), 01.11.2008, Елизабета Николовска

Известување во врска со влегување на одредени ЕЕС правилници
(502 KB), 15.08.2011,

За увоз на стока од глава 22 не е потребна дозвола
(за стоките од Глава 22 ”Пијалоци, алкохоли и оцет” не е потребно одобрение односно дозвола од Министерството за здравство-Дирекција за храна при увоз на истите)
(95 KB), 21.04.2008, Ленче Голабовска

Упатство за контрола на добиточна храна и производи за исхрана на животни, како и вештачко ѓубриво
Акт на Царинската управа на Република Македонија бр. 07-2171/1 од 04.03.2005 година
(255 KB), 19.12.2007,
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 17
Вкупно посетители: 10500911

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а