Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 

 

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
       Ул.„Лазар Личеноски“ бр.13 - 1000 Скопје 

Тел. 02 3 116 188
Факс 02 3 237 832

e-mail: info@customs.gov.mk
web:
www.carina.mk

Интерактивна мапа
на Царинска управа

   

Централна управа, работно време 8:30 - 16:30 ч. 

 

   
НАТАША РАДЕСКА
КРСТЕВСКА
 Директор
тел. 02/ 322 43 42
direktor_at_customs.gov.mk
   
ЛАВДРИМ ВЕЛИУ Заменик директор
тел. 02/ 329 39 27
lavdrim.veliu_at_customs.gov.mk
ВЛАДИМИР МИЈАЛКОВ Советник на директорот
тел. 02/ 329 39 27 vladimir.mijalkov_at_customs.gov.mk
 
   
СЛАЃАНА ДАМЈАНОСКА Началник на Одделение за соработка со директорот - Кабинет на директорот
тел. 02/ 329 39 24 sladjana.damjanoska_at_customs.gov.mk
ДЕЈАН РАЈЧАНОВСКИ
Началник на Одделение за меѓународна соработка
тел. 02/ 329 39 42

dejan.rajcanovski_at_customs.gov.mk

МАЈА ХРИСТОВ
Началник на Одделение за внатрешна ревизија  
тел. 02/ 329 39 65
maja.hristov_at_customs.gov.mk
БОБАН СТАНКОВСКИ Началник на Одделение - дежурен царински центар
тел.02/ 329 39 72

boban.stankovski_at_customs.gov.mk

   
МИТКО ДИМИТРОВСКИ
Управник на царинарница Скопје
тел. 02/ 317 51 39
mitko.dimitrovski_at_customs.gov.mk

МАРЈАН МЛАДЕНОВСКИ

Управник на царинарница Куманово
тел. 031/ 41 13 41
marjan.mladenovski_at_customs.gov.mk
КИРИЛ ЗАЈКОВ
Управник на царинарница Штип
тел. 032/ 38 08 03
kiril.zajkov_at_customs.gov.mk
МАРЈАН ТАСЕВСКИ
Управник на царинарница Гевгелија
тел. 034/ 23 01 01
marjan.tasevski_at_customs.gov.mk

ДИМИТАР ШУМЕНКОСКИ

Управник на царинарница Битола
тел. 047/ 26 93 36
dimitar.sumenkoski_at_customs.gov.mk
   
  Помошник директор на Сектор за царински систем
тел. 02/ 329 39 32

ДИМЧЕ АЏИОСКИ
Началник на Одделение за царинска тарифа, ТАРИК, вредност и  потекло
тел. 02/ 329 39 94 dimce.adzioski_at_customs.gov.mk
ОФЕЛИЈА БАЈО Началник на Одделение за царински и даночни постапки
тел. 02/ 329 39 58
ofelija.bajo_at_customs.gov.mk 
ОЛЕГ ЈОСИФОВ
Началник на Одделение за гранични и транзитни формалности
тел.02/ 329 39 07 oleg.josifov_at_customs.gov.mk
НАТАЛИЈА КРУШАРОВСКА Началник на Одделение за лабораторија
тел.

natalija.krusarovska_at_customs.gov.mk

   
ИГОР ЈАКИМОВСКИ Помошник директор на Сектор за професионална одговорност
тел. 02/ 329 39 83
igor.jakimovski_at_customs.gov.mk
ГОРАН СПАСЕВСКИ
Началник на Одделение за внатрешна инспекција
тел.02/311 61 88 лок. 220
goran.spasevski_at_customs.gov.mk
ЈУЛИЈА НИКОЛОВСКА
Началник на Одделение за интегритет
тел.02/311 61 88 лок. 220 88 л
julija.nikolovska_at_customs.gov.mk
 
Началник на Одделение за внатрешни истраги
   
   

ЃОРГИ НАУМОВСКИ

Помошник директор на Сектор за акцизи 
тел.02/329 39 40
gorgi.naumovski_at_customs.gov.mk
РЕНЕЗИЈАНА КИПРИЈАНОВА
Началник на Одделение за акцизи
тел.02/329 39 08 renezijana.kiprijanova_at_customs.gov.mk 
САЊА УБАВКОВА
Началник на Одделение за акцизни постапки
тел.02/329 39 41  sanja.ubavkova_at_customs.gov.mk
БУРИМ ХАЈДАРИ
Началник на Одделение за нетарифни мерки и ИПР
тел.02/329 39 20 burim.hajdari_at_customs.gov.mk
   
ДАРКО ДУЛИЌ
Помошник директор на Сектор за контрола и истраги
тел.02/ 329 39 26
darko.dulik_at_customs.gov.mk
ДУШАН.РАЗМOВСКИАЗМОВСКИ
Началник на Одделение за истраги

 тел.02/ 329 39 89

dusko.razmovski_at_customs.gov.mkzmovski_at_customs.gov.mk
ЉУПЧО ЧИНГОВСКИ
Началник на Одделение за контрола на трговски друштва
тел.02/ 329 39 84
ljupco.cingovski_at_customs.gov.mk
ГОРДАНА АЛЕКСОВА
Началник на Одделение за разузнавање
тел.02/ 329 39 39
gordana.aleksova_at_customs.gov.mk
РИСТО МИНДОШЕВ
Началник на Одделение за оперативни работи
тел.02/3 293 955
risto.mindosev_at_customs.gov.mk
ГОРАН БОГАТИНОВСКИ Началник на Одделение за управување со ризици
тел.02/ 329 39 62
goran.bogatinovski_at_customs.gov.mk
   
ДРАГАН ЈОЛЕВСКИ
Помошник директор на Сектор за информатички и комуникациски технологии
тел.02/ 329 39 38
 dragan.jolevski_at_customs.gov.mk
ЗОРАН БЛАЖЕВСКИ
Началник на Одделение за развој
тел.02/ 329 39 18
zoran.blazevski_at_customs.gov.mk
ЈАНЕ САЗДОВ
Началник на Одделение за апликациска поддршка
тел.02/ 329 39 44
jane.sazdov_at_customs.gov.mk
ЗОРИЦА АШИКОВСКА
Началник на Одделение за техничка поддршка
тел.02/ 329 39 75
zorica.asikovska_at_customs.gov.mk
   
Помошник директор на Сектор за управување со човечки ресурси
тел.02/329 39 83

ЖАКЛИНА АНДРЕСКА Началник на Одделние за обуки
тел.02/329 39 28 zaklina.andreska_at_customs.gov.mk
ТАТЈАНА ЧАВДАР ЦУБАЛЕВСКА Началник на Одделение за кадрови
тел.02/329 39 22 tatjana.cavdar_at_customs.gov.mk
   
ЉУПКА МИНДОШЕВА Помошник директор на Сектор за финансиски прашања
тел.02/329 39 25
fljupka.mindoseva_at_customs.gov.mkff
ЗЛАТКО ПОПОВИЌ Началник на Одделение за наплата на приходи
тел.02/329 39 78 zlatko.popovic_at_customs.gov.mk

НАТАША ЈОРДАНОВСКИ

Началник на Одделение за финансии и сметководство
тел.02/329 39 03
natasa.ilkova_at_customs.gov.mk
   
ЈОВО ЏУТЕСКИЈАД ШАЌИРИ Помошник директор на Сектор за административни и технички работи
тел .02/3 171 790.02/3171 90 
jovo.dzuteski_at_customs.gov.mkjad.sakiri_at_customs.gov.mk
ВЕСНА ЗМАЈШЕК Началник на Одделние за јавни набавки
тел. 02/3 171 779 vesna.zmajsek_at_customs.gov.mk
БАШКИМ ЌАМИЛИ Начaлник на Одделение за бeзбедност и противпожарна заштита
тел.

baskim.kamili_at_customs.gov.mk

КУЗМАН ЦИЛКОВ Началник на Одделение за инвестиции и одржување
 тел. 02/3 171 788

kuzman.cilkov_at_customs.gov.mk

ЗОРАН ПЕТКОВСКИ Начaлник на Одделение за управување со гранични премини
тел. 02/3 171 770 zoran.petkovski_at_customs.gov.mk
СНЕЖАНА ЈОВЧЕВСКА Началник на Одделение за одземена и отстапена стока и магацини
тел. 02/317 13 44 snezana.jovcevska_at_customs.gov.mk
   
 БЕАДИН РАМАДАНИ Помошник директор на Сектор за правни работи
тел.02/3 116 188

beadin.ramadani_at_customs.gov.mk
НАТАША МАЗНЕЈКОВА Началник на Одделение за правни работи, застапување и управна постапка
тел.02/317 11 82 natasa.maznejkova_at_customs.gov.mk
МЕТОДИ МИЦЕВСКИ
Началник на Одделение за прекршочна постапка
тел. 02/ 329 39 60

metodi.micevski_at_customs.gov.mk 

ИГОР ТРПЕВСКИ Начaлник на Одделение за канцелариско и архивско работење
тел.02/3 171 788 igor.trpevski_at_customs.gov.mk
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 8
Вкупно посетители: 10507224

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а