Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Царинска тарифа
Царинската тарифа е клучен инструмент со кој се врши правилно распоредување на стоки при увоз или извоз. Распоредувањето на стоката согласно Царинска тарифа претставува одредување на тарифен став за таа стока согласно Законот за царинска тарифа и прописите донесени врз основа на овој закон.
 
Царинската тарифа на Република Македонија е составен дел на Законот за Царинската тарифа   (линк до Законот за царинска тарифа).  
(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 23/2003, 69/2004, 10/2008, 35/2010, 11/2012 ,  93/2013, 44/15 и 81/15)
 
Номенклатурата на Царинската тарифа, која е составен дел на Царинската тарифа, е усогласена со номенклатурата на Хармонизираниот Систем (линк до Меѓународна конвенција на Хармонизиран систем на имиња и шифрирани ознаки на стоките) ("Harmonized commodity description and coding system, 2017 edition" - "Amendments to the Harmonized System Nomenclature effective from 1 January 2017")
 
 и Комбинираната номенклатура на Европската Заедница (линк до Комбинираната номенклатура на ЕУ за 2017 година). (Commission Implementing Regulation (EU) No 1821/2016 of  6 October 2016 amending Annex to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on tariff and statistical nomenclature on the Common Customs Tariff)
 
Царинската тарифа секоја година се усогласува и менува согласно измените на Комбинираната номенклатура на ЕУ. За ваквото усогласување, Владата на Република Македонија донесува  Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа  еднаш годишно и истата се применува од 1 јануари следната година. Усогласувањата се однесуваат на системот на имиња на стоката, системот на нумеричко означување, единечните мерки, како и забелешките кон соодветните оддели и глави.
 
Царинските давачки се определени со Закон за царинска тарифа.
 
За интегрален текст на Царинска тарифа кликнете овде (линк до Водич за царинење  

Водич за царинење на стоки 2017.xls

Водич за царинење на стоки 2017.doc

каде се инкорпорирани и преференцијалните царински давачки за земјите со кои Република Македонија има склучено договори за слободна трговија.
 
 
Распоредувањето е во согласност и со примена на Одлуки од Комитетоот на Хармонизиран систем кои како класификациски мислења ги потврдила Распоредувањето е во согласност и со примена на Одлуки од Комитетоот на Хармонизиран систем кои како класификациски мислења ги потврдила Светска царинска организација и се се објавуваат на нашиот веб сајт (тука) и линк до оригиналните содржини.

 Одлуки од Комитетот на Хармонизиран систем
 
Одлуки за распоредување на стоки донесени на 58 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(60 KB), 01.02.2017,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 57 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(99 KB), 20.10.2016,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 56 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(48 KB), 01.02.2017,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 55 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(90 KB), 01.02.2017,

Одлуки за распоредување на стоки донесени од Комитетот на Хармонизиран систем во 2012 година
(123 KB), 21.02.2013,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 51 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(82 KB), 26.06.2013,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 52 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(496 KB), 20.02.2014,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 53 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(280 KB), 02.06.2015,

Одлуки за распоредување на стоки донесени на 54 Сесија на Комитетот на Хармонизиран систем
(124 KB), 02.06.2015,

Листа ИНН
(338 KB), 02.06.2015,

Листа ИНН од 55 сесија на ХС Комитет
(26 KB), 11.03.2016,
Распоредувањето на стоката во Царинска тарифа е во согласност и со Одлуките за распоредување на одредени видови на стока усвоени од страна на Европската комисија и истите преведени се објавуваат квартално во Службен Весник на РМ како Уредби за распоредување на одередени стоки во Комбинираната номенклатура согласно Регулативите на Европската комисија и се задолжителни за примена.
 
 
 Задолжителна тарифна информација
 
Задолжителна тарифна информација
(Барање за Задолжителна тарифна информација може да се поднесе покрај писмено и електронски преку апликацијата ЕЛЕКТРОНСКА ДОСТАВА НА БАРАЊА на почетната страна на www.customs.gov.mk)
(93 KB), 02.11.2010,

Образец за барање за Задолжителна тарифна информација
(70 KB), 30.07.2008,

Информација за административна такса
(45 KB), 16.02.2010,
 Издадени задолжителни тарифни информации
 
Издадени задолжителни тарифни информации во 2016 година
(216 KB), 13.02.2017,

Известување за престанување на важноста на издадени Задолжителни тарифни информации
(25 KB), 14.01.2016,

Издадени задолжителни тарифни информации во 2015 година
(443 KB), 13.02.2017,

Издадени задолжителни тарифни информации во 2014 година
(245 KB), 16.01.2015,

Известување за престанување на важноста на издадени Задолжителни тарифни информации
(16 KB), 13.01.2015,

Издадени задолжителни тарифни информации во 2013 година
(285 KB), 10.02.2014,

Издадени задолжителни тарифни информации во 2012 година
(387 KB), 29.01.2013,

Известување за укинување на важноста на издадените Задолжителни тарифни информации
(17 KB), 22.06.2012,
 Кликнете на прашањето за да го видите одговорот
 Корисни линкови во врска со Царинската тарифа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 20
Вкупно посетители: 10500934

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а